รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลผ่านระบบ

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีการศึกษา 2558

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่สมัครสอบ
นาย ธีระวัฒน์  สินบุลม
1
นางสาว กัญญาภัค  อุทัยนูญ
2
นาย ปริพัตร์  วงศ์กาฬสินธุ์
4
นางสาว ศจีรัตน์  พรศรีระ
5
นางสาว ณัฐกานต์  วังคาม
6
นางสาว อภิชญา  ไร่วิบูลย์
7
นางสาว ธนภรณ์  ชัชราภรณ์
8
นางสาว อิสราภรณ์  โชติอนันต์คงภัส
9
นางสาว ณัฐพร  ไพบูลย์อุดมการณ์
10
นางสาว ลภัสรดา  คำธานี
11
นางสาว กัลยาณี  บริกุล
12
นางสาว จุฑาพร  สิริสกุลยวด
13
นางสาว พิชญา  แสนศรี
14
นางสาว นัฐวรรณ  กำเนิดมะไฟ
15
นางสาว ขวัญฤทัย  เล่าประวัติชัย
16
นางสาว สุวนันท์  กุลอาจศรี
17
นางสาว ณิชาภัทร  พรชัย
18
นางสาว วิภาวรรณ  ก้านเหลือง
19
นางสาว วิชิดา  ศิริภูมิ
20
นางสาว วิจิตตรา  กาบบัวลอย
21
นาย ไกรสร  สาระบุตร
22
นางสาว เพลินตา  ชาริดา
23
นางสาว เขมอัปสร  โสภา
24
นางสาว อาภาภรณ์  บัวใหญ่รักษา
25
นางสาว ภัสราภรณ์  ลิ้มสวัสดิ์
26
นาย ณภัทร  เนืองเฉลิม
27
นางสาว ยศวดี  บุญณะสิทธิ์
28
นางสาว ปฏิมากร  จันทะศรี
29
นางสาว ณัฐนรี  หมั่นพลศรี
30
นางสาว ธัญญา  วิริยะภักดี
31
นางสาว อรยา  บุตรีวงษ์
32
นางสาว พัฒนลักษณ์  จันทร์นวล
33
นางสาว ปัทมพร  วุฒิเสน
34
นางสาว นิลุบล  ขาวเมืองน้อย
35
นางสาว อินทิรา  บุญยะพันธ์
36
นางสาว ทักษอร  หนูจันทึก
37
นางสาว กัญญาภัค  พงศ์ธำรง
38
นางสาว ปกิตตา  แสนบุดดี
39
นางสาว พิทยาภรณ์  วทานิยสวัสดิ์
40
นางสาว ศุุภพร  เกิดผล
41
นาย เจษฎา  อติประเสริฐกุล
42
นางสาว ชนม์นิภา  นนทโคตร
43
นางสาว ลลิตา  คุ้มประคอง
44
นางสาว เบญจวรรณ  เหลาเคน
45
นางสาว พิชญา  วงษ์เคี่ยม
46
นางสาว ณัฐริกา  กุลดิลก
47
นางสาว ชลิดา  วิทยารุ่งเรืองศรี
48
นางสาว ธันย์ชนก  รัญดร
49
นางสาว กิติบดี  นิธิเดชวิศิษฏ์
50
นางสาว ปาณิศรา  พรหมเมตตา
51
นางสาว มณฑิรา  มูลตรีภักดิ์
52
นางสาว แซร่า  โจนส์
53
นางสาว สโรชา  ป้องคำใหล
54
นางสาว ธัญลักษณ์  หาญแท้
55
นางสาว สิริสุดา  วาดโคกสูง
56
นางสาว ณัฐธิดา  เครือถาวร
57
นางสาว กชกร  อึ้งตระกูล
58
นางสาว พลอยไพลิน  ศรีมาจันทร์
59
นางสาว อัญชลีพร  พินเขียว
60
นางสาว วณัฐธิดา  ไชยมานันต์
61
นางสาว ไอยลดา  ชัชวาลย์
62
นางสาว พสุกานต์  เจริญผล
63
นางสาว มัชฌิมา  ระดา
64
นางสาว อารียา  ลายสนิทเสรีกุล
65
นางสาว สุธาสินี  สุปิยพันธุ์
66
นางสาว เมธาวี  ผายพิมพ์
67
นางสาว บัวบูชา  พรหมสาธร
68
นาย วันฉัตร  จิตตนูนท์
69
นาย ชวพงษ์  ไทโส
70
นาย พิริยะ  แก้วปัญญา
71
นางสาว ปณิดา  เห็มสมัคร
72
นางสาว ประภาศิริ  ตั้งโชคธนนันท์
73
นางสาว ณิชกานต์  อ่อนเฉวียง
74
นาย ทรงพล  คชแพทย์
75
นางสาว มนัสวี  ฤทธิ์เทพ
76
นาย จิรวุฒิ  แย้มผกา
77
นางสาว ธนัฏฐา  จันทร์ธง
78
นางสาว ศิรภัสสร  วงษ์กลาง
79
นางสาว กาญจนาภรณ์  ฉิมสวัสดิ์
80
นางสาว อิงฟ้า  ชาญชัยพิชิต
81
นางสาว อัจฉรา  สงเคราะห์
82
นางสาว นริศรา  บุดดาหลู่
83
นางสาว สุปรียาณัฐ  กันหาวรรณ
84
นางสาว วิภาวัลย์  โมรารัมย์
85
นางสาว นริศรา  ต่อเติมตระกูล
86
นางสาว ชนัฏดา  สุวรรณไตรย์
87
นางสาว อาริตา  บุญมี
88
นางสาว สิริยากร  ชนะเสภา
89
นางสาว พุทธรักษา  ชัยพริ้ง
90
นางสาว จุฑาทิพ  ฮอมณี
91
นางสาว ชัชฎา  นิลเกตุ
92
นาย ศิวพัต  ตันตรา
93
นางสาว ชนากาญจน์  อินธิแสง
94
นางสาว นันทิกา  ดุลนีย์
95
นางสาว สุนันธิดา  เรืองจันทร์
96
นางสาว วรกานต์  โคลงชัย
97
นางสาว สุดารัตน์  แหลมภูตา
98
นางสาว เมขลา  อุตรมาตย์
99
นาย ปิยพงษ์  ศิริพล
100
นางสาว เมธาวี  เหมะสิขัณฑกะ
101
นางสาว ปัญชลี  ตงประสิทธิ์
102
นางสาว อาทิตยา  น้อยอินทร์
103
นางสาว พิชญาภัสสร์  เจียรนัย
104
นางสาว สกุลทิพย์  พัสดร
105
นางสาว จิรัชดา  เวียงแก้ว
106
นางสาว อรอมล  จันทรวารี
107
นางสาว สุภาพร  ศรีประทุมวงค์
108
นางสาว เกวลิน  โยธาวงศ์
109
นางสาว กมลรัตน์  สิทธิกรชัย
110
นางสาว ปลายฟ้า  โสตธิมัย
111
นางสาว ยอดขวัญ  พิเนตรเสถียร
112
นางสาว อัจฉรา  พิชิตชัยณรงค์
113
นาย จตุพล  แซ่ล่อ
114
นางสาว เรือนแก้ว  ผิวนวล
115
นางสาว วิภาพร  ขุมดินพิทักษ์
116
นาย ณัฐพงษ์  ทาแหยม
117
นางสาว ทักษอร  ต่อนสุภา
118
นางสาว ชนากานต์  เพ็งลองตอง
119
นางสาว สุปรียา  เลวรรณ์
120
นางสาว กิติญา  จำรูญทิพวรรณ
121
นางสาว อรัญญา  ริดบัว
122
นางสาว อรพิชญ์  โชคชนะ
123
นาย ปวเรศ  สายทอง
124
นาย ศุวภัทร  การบรรจง
125
นางสาว นภัสสร  ภูผาหลวง
126
นาย ภาณุวัฒน์  อินมอย
127
นาย ต้นศตวรรษ  นามสุข
128
นางสาว โกมลดา  ตุนา
129
นางสาว คณิษชญา  ปิติกุลวรภัทร
130
นางสาว สุวนันท์  สุทธหลวง
131
นางสาว ญาณัฐ  อามาตมุลตรี
132
นางสาว เยาวรินทร์  ศรีภิลา
133
นางสาว ธันยาภรณ์  ขจรเพชร
134
นางสาว กานต์พิชชา  จันทร์สองดวง
135
นางสาว ศศิประภา  อรัญพูล
136
นางสาว รัมภา  เฉลิมนุกุล
137
นาย ธีรภัทร  ไชยวรรณ์
138
นางสาว ศศิประภา  พรมโสภา
139
นาย จักราวุธ  เกตุใหม่
140
นางสาว อมาวสุ  คณานันท์
141
นางสาว นางสาวกมลฉัตร  ไมตรีสวัสดิ์
142
นางสาว อารียา  จันทร์มณี
143
นางสาว ปาริฉัตร  อรุณโชติ
144
นางสาว วิชญาดา  เอกทินวัฒน์
145
นาย ชาญวุฒิ  ภิรมย์
146
นางสาว ญาณิศา  โคตะมี
147
นาย วิลลี่  วินด์สไฮเมอร์
148
นางสาว พีรยา  ชมประยูร
149
นางสาว ศิรภัสสร  นาแถมเพชร
150
นางสาว ปาลิตา  มาชาวป่า
151
นางสาว จรัสศรี  มะยะเฉี่ยว
152
นางสาว ภัทรสุดา  จำปาอ่อน
153
นางสาว พิชชาพร  ศรีอ่อน
154
นาย สุรวิทย์  รัชอินทร์
155
นางสาว รสสุคนธ์  คชยาพันธ์
156
นางสาว กนกอร  พันธ์ศรี
157
นาย ทรงกลด  บึงอ้อ
158
นางสาว ปิยวรรณ  ฤทธิ์ถาวร
159
นางสาว ธาริณี  จันทะนา
160
นาย ศิรวิทย์  มุลวิไล
161
นางสาว จารุวรรณ  จิ๋วนุช
162
นางสาว ณัฐชยา  ศิริบุญเรือง
163
นางสาว กันธิชา  จันทร์ทิพย์
164
นางสาว สุรีพร  มังคละสุ
165
นางสาว เมณกา  กรนันทรัตน์
166
นางสาว นภัสวรรณ  ช่อสูงเนิน
167
นางสาว ปิยะพร  ศรีรินทร์
168
นางสาว ศราวรรณ  ลายทอง
169
นาย วรรณชาติ  พรมมา
170
นางสาว ธนัชชา  จุฑาเกตุ
171
นางสาว นรินทร์ทิพย์  ผิวขาว
172
นางสาว ปาลิตา  มาชาวป่า
173
นาย ธนกร  สุขสะบาย
174
นางสาว ณัฐสุดา  ทองแทน
175
นางสาว กัญญาภัทร  สิทธิคำทัพ
176
นางสาว ณัฐรีพร  หิรัญสถิตย์พร
177
นางสาว ณัฐวิภาภัทร  ป้องกัน
178
นางสาว ชนัญชิดา  อ่ำขำ
179
นางสาว ประกายดาว  ตะสอน
180
นางสาว ศันสนีย์  คนงาม
181
นางสาว ณัชชา  วิชัยสุนทร
182
นางสาว นวพร  สุประภากร
183
นางสาว วนาลี  คินธร
184
นางสาว หทัยภัทร  เขียนเจริญ
185
นางสาว ฐิติชญา  มั่งมี
186
นาย ธีระเดช  อุปรีพร้อม
187
นาย สุทัศน์  ดาวเชิญ
188
นางสาว มณัชญา  สมสอาด
189
นางสาว อารียา  โหม่งพุฒ
190
นางสาว ภูริชญา  อยู่เวียงไชย
191
นางสาว จิตรโสภา  จันทร์ภูเขียว
192
นางสาว อิสริยาภรณ์  ภูเทพคำ
193
นาย วิศรุต  ส่งละออง
194
นาย จิรายุส  สุดหล้า
195
นาย ชวภณ  คงเพชร
196
นางสาว เบญจวรรณ  แสงโสดา
197
นางสาว จิราภรณ์  ชาวไสล
198
นางสาว นฤวรรณ  ศุขประสิทธิ์
199
นางสาว ธัญชนก  ประทุมพิทักษ์
200
นางสาว จิรภิญญา  เจริญภูมิ
201
นาย เตชิต  ณัฐกุลโรจกร
202
นางสาว กัญญ์วรา  พันธ์เลิศ
203
นางสาว สุดาทิพย์  พันธุ์มณี
204
นางสาว ภัทร์ชยพร  ชะชิกุล
205
นางสาว ชนากานต์  สงฆ์ธรรม
206
นางสาว จิราภรณ์  เอบุญมา
207
นางสาว อัญชิสา  คำทราย
208
นางสาว อารียา  ไศละบาท
209
นางสาว ชวัลรัตน์  ภู่สว่าง
210
นางสาว ปริชญา  เสริมพงศ์
211
นางสาว ชนิษฎา  วิเศษแก้ว
212
นางสาว มุนัลท์ญา  ธนศักดิ์พูนชัย
213
นางสาว เมทินี  เวทยะเวทิน
214
นางสาว จินตนา  แก่วหนองแก
215
นาย กรกช  นามมงคล
216
นางสาว ปรียาพร  อ่างทอง
217
นางสาว จิดาภา  แก้วบุญมี
218
นางสาว มณีนุช  เรืองเดช
219
นางสาว ณัฏฐณิชา  มิมูนิ
220
นาย สิรวิชญ์  แก้วมณี
221
นาย ฐาปนพงศ์  ชมศรีวรรณ์
222
นางสาว ภูริชญา  ทาปลัด
223
นางสาว จิรนันท์  ยุติพันธ์
224
นางสาว ณิชญา  พรสี่
225
นางสาว ยุคลรัตน์  จำปาภา
226
นางสาว เยาวเรศ  ผดุงกิจ
227
นางสาว กนกอร  โพธิ์สก
228
นางสาว กาญจนา  จันแก้ว
229
นางสาว พรนภา  ทาสีแสง
230
นางสาว ณิชาภัทร  จัทร์เพ็ง
231
นางสาว ยุภาวดี  รักลาภเจริญ
232
นาย ปฏิภาณ  มหาอุดม
233
นางสาว กนกวรรณ  แผงดี
234
นางสาว อิสราพร  แย้มเจริญ
235
นางสาว สุพิชญา  ศัลกวิเศษ
236
นางสาว ปารดา  ทรัพย์หิรัญ
237
นางสาว วราวรรณ  ขันธ์ดวง
238
นางสาว รจเรข  คำภริยา
239
นางสาว สิริกิติรัชต์  ตระกูลศักดิ์
240
นางสาว สราลี  ไสยกิจ
241
นางสาว ขวัญแก้ว  นามโท
242
นางสาว ณัฐกานต์  วัฒนวิกย์กิจ
243
นางสาว นุชนาฏ  มะส่าห์
244
นางสาว จิตวรินทร์  ทารีโฉม
245
นางสาว ทิฆัมพร  บุญรอดอยู่
246
นาย ศิวฤทธิ์  จุลวงษ์
247
นางสาว สุธิดา  นิจพาณิชย์
248
นาย ไชยยศ  เทศน้อย
249
นางสาว นภสร  ภักดีแก้ว
250
นางสาว ศุภิสรา  พรมสันเทียะ
251
นาย ปราชญ์รวี  ทุยเวียง
252
นางสาว ปนัดดา  ผาบสิมมา
253
นางสาว วิระวัลย์  คันธะพฤกษ์
254
นางสาว พิชญา  อัตไพบูลย์
255
นางสาว วิลาสินี  ชมชัย
256
นางสาว หยาดฤดี  สุขเสถียร
257
นางสาว ธัญญารัตน์  บุญนิล
258
นางสาว รัชดาภรณ์  อู่สกุล
259
นางสาว นนทกร  ศรีหาญ
260
นางสาว ปารมี  อุดมวรรณโชค
261
นางสาว ชลธิชา  จิตรเจริญ
262
นางสาว วิภาดา  ใยแสง
263
นางสาว วรินทร์พร  อินทร
264
นางสาว นิภาดา  ศรีหาคลัง
265
นางสาว สุดธิดา  วรแสง
266
นางสาว นภาเพ็ญ  แคว้นอินทร์
267
นางสาว สโรชา  สุธงษา
268
นางสาว รัชฎาพร  สิงห์ทองลา
269
นางสาว นรีกร  พลเกิ้น
270
นาย นันทพล  เจริญบุตร
271
นางสาว นลิน  สุวรรณัง
272
นาย ศักดิ์ดา  โอสายไทย
273
นางสาว อนงค์สุดา  ชวดสุวรรณ์
274
นางสาว ณัฎฐริณีย์  สุดเพาะ
275
นางสาว ธนิตา  กาญจนสมภพ
276
นาย วิชชากร  ลำดวน
277
นางสาว สราญรัตน์  ทันพานิชย์
278
นางสาว เดือนฉาย  ปัททุม
279
นาย ลือชัย  ลีพรม
280
นางสาว พลอยปภัส  อริยะไพสิฐ
281
นางสาว แก้วมณี  ทรัพย์มาก
282
นางสาว ณัฐพร  ทองธีรกุล
283
นางสาว ธัญพร  เกลี้ยงกลม
284
นาย ชนาธิป  ศิริโสตร์
285
นางสาว พิมพ์ชนก  กองทอง
286
นางสาว ธันยมัย  พากเพียร
287
นางสาว นิศากรณ์  ผาภูธร
288
นางสาว ธาราทิพย์  สมศรี
289
นางสาว ปัญจมา  ก่องนอก
290
นาย กิตติศักดิ์  นนบุญตา
291
นางสาว ธัญญลักษณ์  ทองพันธ์อยู่
292
นางสาว ศิริพร  ดีศาสตร์
293
นางสาว ชัชดาพร  ติดมา
294
นางสาว เกณิกา  พุทธนิมนต์
295
นางสาว พีชญาดา  อภิเษกมงคล
296
นาย กษิดิศ  พุทธกัลญา
297
นางสาว กิตินันท์  คำพรมมา
298
นางสาว กนกกาญน์  นันโท
299
นางสาว เบญจรัตน์  วงจันทร์
300
นาย ธนาธิป  นินนานนท์
301
นางสาว ณัฐชฎาภรณ์  สุวอ
302
นางสาว ธนภรณ์  แดนสุข
303
นางสาว มินตรา  หงษ์มาลา
304
นางสาว หนึ่งฤทัย  ตุ้มอ่อน
305