รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลผ่านระบบ

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีการศึกษา 2557

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่สมัครสอบ
นางสาว สถาปนา  เที่ยงธรรม
1
นางสาว วันฟิรดาว  วรรณมาตร
2
นางสาว ธนศิณาภรณ์  ประภาการ
3
นางสาว ลลิตตา  ศิลารักษ์
4
นาย ภิภัช  สิรการัณย์
5
นางสาว สกาวรัตน์  สาคุณ
6
นางสาว วธูสริ  เถื่อนแก้ว
7
นางสาว ฐิตินาถ  นาคคำ
8
นาย กฤตนัย  ดีนวนพะเนา
9
นางสาว ภคกานต์  ภูมิทัต
10
นางสาว ศิริลักษณ์  สิงห์จันทร์
11
นางสาว ศศิปรีชยา  กนกนิธิวงศ์
12
นางสาว ชิดหทัย  เงินดี
13
นางสาว กมลรัตน์  วาปีทะ
14
นาย สิทธิเดช  เครือมั่นคงภักดิ์
15
นางสาว วลีพร  เซ่งง่าย
16
นางสาว วัฑฒิกา  เชียงพฤกษ์
17
นางสาว ปาริชาต  ประทุมทอง
18
นางสาว เนาวรัตน์  ไชยริบูรณ์
19
นางสาว กรชนก  สามารถเลิศดี
20
นางสาว วริยา  สร้อยเกลียว
21
นางสาว สิริมาพร  หาญสิทธิชัย
22
นางสาว รินัฏญา  โมรา
23
นางสาว จุฑามาศ  จันเขียว
24
นางสาว ศุภากร  เทพยายน
25
นาย กิตติคุณ  ใบมณฑา
26
นางสาว ศศิวิมล  ตรีศาสตร์
27
นางสาว สกาวดาว  สนามชัย
28
นางสาว ชลิดา  พรมมาซุย
29
นาย ศุภวุฒิ  บุษบงค์
30
นางสาว กิจจาพร  เชื้อดวงผุย
31
นางสาว ปุณยาพร  จันนา
32
นาย ธนโชติ  ใจแสน
33
นางสาว เฌอมาลย์  ศิริประธาน
34
นางสาว ชญานิศ  อุ่นหนองหิน
35
นางสาว ปภัชภร  เสรีกุล
36
นาย อภิเษก  ทองสวัสดิ์
37
นางสาว กาญจนา  ชื่นชม
38
นางสาว กมลพรรณ  อาจหาญ
39
นางสาว วิลาวัณย์  วงษ์ไชยา
40
นางสาว ณัฏฐ์นิชา  เกษแก้ว
41
นางสาว ธัญมน  แสงเพ็ชร
42
นางสาว ณัฐริกา  ศรีโภคา
43
นางสาว ปิยะพร  พูนใจ
44
นางสาว พิมพ์พิมล  นาทองคำ
45
นางสาว อภิชญา  เอื้อกูลวราวัตร
46
นางสาว วรัญญา  ไมตรีจิตต์
47
นางสาว ปิยพัชร์  นวลใยสีทอง
48
นาย วีระพัฒน์  ขจรกิจชโยธร
49
นางสาว สิรินัทธ์  รังคะราช
50
นางสาว กานต์สิรี  ศรีวิวัฒนกุล
51
นางสาว พิรุฬห์ญา  ภูตีกา
52
นางสาว บูชิกา  กงพันลาด
53
นางสาว กนิษฐา  จันทรประทักษ์
54
นางสาว อัจฉรา  ปัญญาบุตร
55
นางสาว อันธิกา  สระกลาง
56
นางสาว ธันยธรณ์  ขันทะชา
57
นางสาว ธัญพร  กีรติไกรนนท์
58
นางสาว ประภากร  ชัยแสนสุข
59
นางสาว มัดหมี่  เกษร
60
นาย พงศกร  บุญศรีมณีชัย
61
นางสาว วิภาวี  ชูศรีวาส
62
นางสาว กุลธิดา  เชวงกูล
63
นางสาว กัณฐิกา  วาหะรักษ์
64
นางสาว อรอุมา  เจริญศรีเมือง
65
นางสาว ธนัชพร  คำภูษา
66
นางสาว เพ็ญภักดิ์  นันต๊ะเสน
67
นางสาว ปิยะฉัตร  วิราธร
68
นางสาว ศิริมา  โสโท
69
นางสาว รจนวรรณ  ภูเนาว์นิล
70
นางสาว ปวีณ์สุดา  ภูคำแสน
71
นางสาว ปิยพร  แก้วโคตร
72
นางสาว สุดารัตน์  นิลศิริ
73
นางสาว จุฑามาศ  หาชานนท์
74
นาย รัฐพล  สุขจิตต์
75
นางสาว ดวงหทัย  พิทักษ์เจริญวงศ์
76
นางสาว ปาจรีย์  เอกทัศน์
77
นางสาว จุภาพร  ปุสันเทียะ
78
นางสาว ทัศวรรณ  โพธิขำ
79
นางสาว นิจภารัตน์  พงศ์พีระชัย
80
นางสาว ประภาวดี  ประยูรสิทธิ
81
นางสาว เพ็ญณี  สีพิมพ์สอ
82
นางสาว ทิพากร  เป้าบุญปรุง
83
นางสาว ศุรีมาศย์  เลขะสุวรรณ
84
นางสาว ธันย์ชนก  พันธุ์เดช
85
นางสาว ศุภิสรา  วิมลวัตรเวที
86
นาย ธนวัฒน์  แสงเย็น
87
นางสาว ฐิติชญา  บุญรักษา
88
นางสาว ลัดดาวัลย์  บุตรแสนคม
89
นางสาว ธนาภรณ์  ทวีศักดิ์
90
นาย สััญชัย  ทองโปร่ง
91
นางสาว วนิดา  กงเพ็ชร
92
นางสาว ศิรประภา  พงษ์ภักดิ์
93
นางสาว ชุติมณฑน์  หาญวงศ์
94
นางสาว ภัทราวดี  หงษ์เอก
95
นาย ภรัณย์ชยุตม์  ศิรศักดิ์ภูรีกุล
96
นางสาว กิตติยา  ทองคำ
97
นางสาว ฐานิดา  วิจันทึก
98
นางสาว ชุติกาญจน์  คำจันทร์
99
นางสาว อังกุลพัต  อิงครัตพันธุ์
100
นางสาว สกุณา  คล่องการ
101
นาย กานต์  แสงทอง
102
นางสาว เณศรา  เกียรติเกษมสุข
103
นางสาว นัทสิมา  ภามนตรี
104
นาย ไชยพงศ์  ปานมีศรี
105
นาย อภิชัย  ทิพเสนา
106
นางสาว นริสรา  เหลาเกิ้มหุ่ง
107
นางสาว อรอนงค์  บุญมา
108
นางสาว กิตติยา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
109
นางสาว กวินนาถ  พาจันทึก
110
นางสาว ณิชณิชา  พลเยี่ยม
111
นาย สานนท์  หมื่นรัตน์
112
นางสาว ชุติกาญจน์  พนมวัฒนคุณ
113
นางสาว ภูริชญา  ยี่ทอง
114
นางสาว ธัญญ์ฐิตา  แสนสีมนต์
115
นางสาว นภาพรรณ  หาญเชิงชัย
116
นางสาว หทัยชนก  สารสม
117
นางสาว สุชานาถ  รอดน้อย
118
นางสาว วรรัตน์  โพธิ์ไพจิตร์
119
นาย นัทธพงศ์  วิวิธสุรการ
120
นางสาว ภูริตา  ดีรุ่งทรัพย์
121
นางสาว อารีรัตน์  แซ่เอี้ย
122
นางสาว อาภัสรา  บุญทีไธสง
123
นางสาว บุญญา  ลาวพิมาย
124
นาย อติเทพ  คล้ายเพ็ชร
125
นางสาว นาโอโกะ  อิวาตะ
126
นาย อมลวัฒฑ์  พิลาภ
127
นางสาว ณัฐกา  สิทธิ
128
นาย สุรภูมิ  บุญแดง
129
นาย ธีรพงษ์  แซ่จึง
130
นางสาว พรสินี  เทพโอทา
131
นางสาว ปริมประภา  ดวงเศษวงศ์
132
นาย ธิติวุฒิ  อุปถัมภ์
133
นางสาว  กนกพร  ไกรวิเชษฐ์
134
นางสาว ชนมล  เนตรวิเศษ
135
นางสาว สุรัตน์จนี  อินทรจักร
136
นางสาว ศจีรัตน์  พรศรีระ
137
นางสาว ทัตนสร  ปัญจมาศิริ
138
นางสาว ศศิธร  ไขกระโทก
139
นาย กฤษณพันธุ์  ภูแซมศรี
140
นาย ดิฐษกร  ภูมิภาค
141
นางสาว กานต์ชนก  สุขพิทักษ์
142
นางสาว รัตติยากร  คำแสนหมื่น
143
นางสาว โยธกา  บุญรักษา
144
นางสาว ศิวาภรณ์  ประมวล
145
นางสาว จิรารัตน์  ภู่ระหงษ์
146
นางสาว กนกกัญญ์  บุตรปาละ
147
นางสาว สุพิชญา  ฉิมวงศ์
148
นางสาว ธัญวรัตน์  จอมทรักษ์
149
นางสาว สุภรา  มนูศิลป์
150
นางสาว อภิชญาพร  ศรีบุศยกุล
151
นางสาว ธนวรรณ  ลี้บุญฮูง
152
นาย รัตนันท์  เหล่าเมธากร
153
นาย ภูมิสรรค์  สุธรรมทาน
154
นางสาว สุทธยา  อย่างสวย
155
นางสาว พรรณงาม  ศรีสร้อย
156
นางสาว ปัญชิกา  ผดุงสิทธิโชค
157
นางสาว เรือนแก้ว  จงกลรอด
158
นางสาว พรชนก  เพิ่มพูล
159
นางสาว ปภาวรินท์  โทมล
160
นางสาว ณัชญ์ศิกานต์  โยมศรีเคน
161
นางสาว ศุภรัศมิ์  ช่วยชูวรรธนันท์
162
นาย ภัทร  สงวนทรัพย์
163
นางสาว ศิวัจนา  นันทมานพ
164
นางสาว ธันญา  อาจฤทธิ์
165
นาย ศุภกฤต  ภาระดี
166
นางสาว ศิรดา  ปะวะภูชะเก
167
นางสาว ดวงตะวัน  วันดี
168
นางสาว เมวิยา  มังสุไร
169
นางสาว อินทิพร  ทองดี
170
นางสาว วรัญญา  ไชยขันธ์
171
นางสาว ดวงกมล  ชุ่มมา
172
นาย ณัฏฐ์ลัตตัล  หอนงาม
173
นาย คมกริช  ก่องนอก
174
นางสาว วริศรา  ประสาททอง
175
นางสาว สมนา  สินธวาชีวะ
176
นางสาว สุธารัตน์  ประสงค์ศิลป์
177
นางสาว ปรมี  ครสาคู
178
นางสาว สุนาภา  ผลสว่าง
179
นางสาว มานิตา  พรมวัน
180
นาย บุญญภัทร  บุญธาราม
181
นางสาว วราภรณ์  ชำนาญพานิชสกุล
182
นางสาว วรัญญา  ทวันเวทย์
183
นางสาว จินตปภาฬ์  แก้วสุด
184
นางสาว อัจฉรา  หนูวงศ์
185
นางสาว จริยาภรณ์  แช่มชื่น
186
นางสาว ศศิกานต์  เดชเดชา
187
นางสาว อังควรา  แดงมูล
188
นางสาว สิริสุดา  วาดโคกสูง
189
นางสาว อคิราห์  แดงมูล
190
นางสาว ธนิสร  ทับทิมอ่อน
191
นางสาว สุพิชชา  อธิมุตติกาล
192
นาย วีรภัทร  ผลสมบูรณ์
193
นางสาว นวพร  ฉัตรวิริยะเจริญ
194
นาย วิทยา  ช่างสลัก
195
นางสาว สุธาวัลย์  ศักดิ์สิน
196
นางสาว รุ่งทิพย์  ไกยะวินิจ
197
นาย มฆวัน  ศรเกษตริน
198
นางสาว นิชาภา  อยู่คง
199
นางสาว สิริยากร  คูตระกูล
200
นางสาว โยษิตา  ลาภไธสง
201
นางสาว กมลพรรณ  อุไรพันธ์
202
นางสาว ณัฐริภา  จามน้อยพรม
203
นางสาว พิมพ์วิภา  แสงนอก
204
นาย ปิยพัทธ์  แสนโภชน์
205
นางสาว เจนจิรา  สุวรรณหาร
206
นางสาว พิชญา  แสนศรี
207
นางสาว จีรภา  สุดาเดช
208
นางสาว ประภาพร  ผ่องแผ้ว
209
นาย จอมทัพ  นารคินทร์
210
นาย ทัศพล  แสงสุรศักดิ์
211
นาย รณกร  จิรเศรษฐากูล
212
นาย จิรายุส  ช่วงไชย
213
นาย ปวีณ  จันทร์รัตน์
214
นางสาว สิริกร  บัวสวัสดิ์
215
นางสาว อัญมณี  เดชคลัง
216
นางสาว ศุภศิริศศิธร  ศรีสวัสดิ์
217
นางสาว พิซิร่า  ฮามาเลียนัน
218
นางสาว สุไฮลา  บือแน
219
นางสาว นภัสกร  หนูทอง
220
นางสาว กิติยาภรณ์  นนทะภา
221
นาย นัฐพงษ์  ศิริวรรณ
222
นางสาว ศิริขวัญ  สืบมี
223
นางสาว ดุษฎี  บุญตา
224
นาย นัสตพล  คำแปง
225
นาย ปราณประวีร์  แป้งเงิน
226
นางสาว แพรวพรรณ  พิลาทอง
227
นางสาว สิริยากร  อุบลแสน
228
นางสาว ฐาปนัท  ใหม่อ่อน
229
นางสาว ปิยะธิดา  ชิณเทศ
230
นางสาว เธียรรัตน์   ภูมิโยชน์
231
นางสาว อนัญญา  เฉลิมเกียรติภักดี
232
นาย สุธีร์  พรวาปี
233
นาย ศิวัช  สาครเจริญ
234
นางสาว รุ่งทิวา  บุญครอง
235
นางสาว จณิสตา  เนสุสิน
236
นางสาว อัญชรีพร  พลเขต
237
นางสาว สุภาภรณ์  บางละมาต
238
นางสาว ยุพรัตน์  อุ่นรัตน์
239
นาย จิตรกร  ไข่รัศมี
240
นางสาว ณัฐฐา  พรรื่นเริง
241
นางสาว สิริวิมล  แสงหิรัญ
242
นางสาว อภิญญา  ทับเอี่ยม
243
นางสาว ทัดญาพร  วรรณะศิลปิน
244
นางสาว อนงค์นาฎ  พิทักษ์กุลเจริญ
245
นางสาว เมธารินทร์  สุวรรณจักร์
246
นาย ทวีศักดิ์  เจริญจิตต์สกุล
247
นางสาว เจริญสุข  พรคณาปราชญ์
248
นาย ปัณณวิชญ์  บุญเรือง
249
นางสาว พิจิตรา  ธนชัยภิวัฒนกุล
250
นาย มิตร  สินธุพันธ์ประทุม
251
นางสาว ชญานิษฐ์  แหลมไพศาล
252
นางสาว อาทิตยา  องอาจ
253
นางสาว สุกัญญา  เรียนเวช
254
นางสาว นชกร  ศรีปัญญา
255
นางสาว สุมาลี  สู้โนนตาด
256
นาย อธิชนัน  วงศ์อรุณ
257
นางสาว เสาวลักษณ์  นครสันติภาพ
258
นางสาว เฌองาม  ลิ้มประเสริฐ
259
นางสาว ชฎาธาร  ธนะภูมิชัย
260
นางสาว จุฑาทิพย์  รุ่งอุทัยถาวรสุข
261
นางสาว จันทิภา  จันทร์ศรี
262
นางสาว วนิดา  สำโรงพล
263
นางสาว ศิริลักษณ์  ศรีวิชา
264
นางสาว กัณฐิชา  พระสาทพร
265
นางสาว อัจฉราพรรณ  นันทขันธ์
266
นางสาว อิสรีย์  วินัยแพทย์
267
นางสาว นัจนันท์  กิณเรศ
268
นางสาว ชนกานต์  จันทิชัย
269
นางสาว นารีนาถ  เลิศผล
270
นางสาว ณิชญานนท์  มูลเอก
271
นางสาว ปุณยาพร  ศรีวิโรจน์
272
นางสาว วลัยประภา  แสนอ้วน
273
นางสาว ชนาธินาถ  แสนอ้วน
274
นาย บวรภัค  คำนูเอนก
275
นาย นพกฤษฏิ์  ฐิติกรวุฒินันท์
276
นางสาว จิดาภา  ชาน้อย
277
นางสาว เตชินี  ไชยโย
278
นาย วิทยา  โพธิ์ลาภ
279
นางสาว ธัญญลักษณ์  ไชยเม็ง
280
นางสาว พรพรรณ  ผุโคตร
281
นางสาว จิดาภา  มณีพินิจ
282
นางสาว ชฎาพร  ชินนะ
283
นางสาว กานต์ชนก  เชาวลิต
284
นางสาว ธัญลักษณ์  พิทักษา
285
นาย การิต  ทาระพันธ์
286
นางสาว กรรัมภา  สุนทรส
287
นางสาว ปรีณาภา  คงสินสุวรรณ
288
นาย ชลวิทย์  กัณนะเรศ
289
นางสาว สุถมาส  โชคชัยรัชดา
290
นางสาว เมธาวี  บุญปลูก
291
นางสาว นพัสร  พรมรัตน์
292
นางสาว กฤติยารัตน์  บุญประสิทธิ์
293
นางสาว รัฐภรณ์  เทียนไสย
294
นางสาว อาริยา  นันทพรสิริพงศ์
295
นางสาว รัชนก  วงค์คำ
296
นางสาว ธนาภรณ์  ภาวะดี
297
นางสาว จิราภรณ์  ทิพประมวล
298
นางสาว ศานต์ฤทัย  นาคเกษม
299
นาย วีรยุทธ  เมฆคุ้ม
300
นางสาว อัจฉรียา  ฝาชัยภูมิ
301
นาย พงศธรณ์  ขาวไชยมหา
302
นางสาว สุชาสิณ๊  พิมาทัย
303
นางสาว ชญานิศ  โฆษิตพิมานเวช
304
นางสาว สุธิดา  พงษ์เผือก
305
นาย อิมรอน  นาแว
306
นาย ธนพนธ์  ถวิลวงษ์
307
นางสาว จารุดา  ตั้งชอบธรรม
308
นาย ธนภูมิ  แคนยา
309
นางสาว ณัฐวิภา  ตรวจสมบัติ
310
นางสาว ปัณฑารีภรณ์  อุปจันแพงวงศ์
311
นาย ธนพล  พลายระหาร
312
นาย อัศม์เดช  เสริมสุข
313
นางสาว จิราพัชร  ศรีเรือง
314
นางสาว ณัฎฐณิชา  ปัทมปราณี
315
นางสาว ชนมน  กุลสวัสดิ์
316
นางสาว จุฑามาศ  ชมภูวงศ์
317
นาย อัษฎาวุฒิ  ฉาบทับทิม
318
นางสาว สราญรัตน์  ทันพานิชย์
319
นางสาว สุวิชา  น้ำเพชร
320
นางสาว อภิรดี  ตุลานนท์
321
นางสาว เมวดี  พิทักษ์พรชัย
322
นาย อิสรา  ศรีพรหม
323
นางสาว มยุรฉัตร  ชัยมาลา
324
นางสาว ชฤภัทร  ชัยล้อรัตน์
325
นางสาว อรทัย  สกุลชัยวัฒนา
326
นางสาว ธารญา  จินดารัตน์
327
นางสาว ไรวินท์  ทองดี
328
นางสาว อุไรวรรณ  อวนศรี
329
นางสาว อรจิรา  นามประดิษฐ์กุล
330
นางสาว กุลฉัตร  แสงนาค
331
นางสาว วริศรา  ขันทอง
332
นางสาว ชนกนันท์  ธนเมธีกุล
333
นางสาว สุพัตรา  ภูสีเขียว
334
นาย ณัฐวิชญ์  ยะวงษา
335
นางสาว สิรภัทร  ลิลิตวงษ์
336
นางสาว อรอนงค์  ศรีภูธร
337
นางสาว พัชรีบูรณ์  สุทธิพิทักษ์
338
นางสาว ศรุชา  งามเหลือ
339
นาย นครินทร์  สมกิ่ง
340
นางสาว สโรชา  รัตน์ประทุม
341
นางสาว สุชัญญา  โสวิชัย
342
นางสาว สรัญพร  ภู่สกุล
343
นางสาว ธมลวรรณ  จันทร์ฝ่าย
344
นาย วรรธนะ  วิเทียนเทียบ
345
นางสาว นันท์นภัส  สีเดะ
346