รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลผ่านระบบ

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีการศึกษา 2558

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่สมัครสอบ
นาย ธีระวัฒน์  สินบุลม
1
นางสาว กัญญาภัค  อุทัยนูญ
2
นาย ปริพัตร์  วงศ์กาฬสินธุ์
4
นางสาว ศจีรัตน์  พรศรีระ
5
นางสาว ณัฐกานต์  วังคาม
6
นางสาว อภิชญา  ไร่วิบูลย์
7
นางสาว ธนภรณ์  ชัชราภรณ์
8
นางสาว อิสราภรณ์  โชติอนันต์คงภัส
9
นางสาว ณัฐพร  ไพบูลย์อุดมการณ์
10
นางสาว ลภัสรดา  คำธานี
11
นางสาว กัลยาณี  บริกุล
12
นางสาว จุฑาพร  สิริสกุลยวด
13
นางสาว พิชญา  แสนศรี
14
นางสาว นัฐวรรณ  กำเนิดมะไฟ
15
นางสาว ขวัญฤทัย  เล่าประวัติชัย
16
นางสาว สุวนันท์  กุลอาจศรี
17
นางสาว ณิชาภัทร  พรชัย
18
นางสาว วิภาวรรณ  ก้านเหลือง
19
นางสาว วิชิดา  ศิริภูมิ
20
นางสาว วิจิตตรา  กาบบัวลอย
21
นาย ไกรสร  สาระบุตร
22
นางสาว เพลินตา  ชาริดา
23
นางสาว เขมอัปสร  โสภา
24
นางสาว อาภาภรณ์  บัวใหญ่รักษา
25
นางสาว ภัสราภรณ์  ลิ้มสวัสดิ์
26
นาย ณภัทร  เนืองเฉลิม
27
นางสาว ยศวดี  บุญณะสิทธิ์
28
นางสาว ปฏิมากร  จันทะศรี
29
นางสาว ณัฐนรี  หมั่นพลศรี
30
นางสาว ธัญญา  วิริยะภักดี
31
นางสาว อรยา  บุตรีวงษ์
32
นางสาว พัฒนลักษณ์  จันทร์นวล
33
นางสาว ปัทมพร  วุฒิเสน
34
นางสาว นิลุบล  ขาวเมืองน้อย
35
นางสาว อินทิรา  บุญยะพันธ์
36
นางสาว ทักษอร  หนูจันทึก
37
นางสาว กัญญาภัค  พงศ์ธำรง
38
นางสาว ปกิตตา  แสนบุดดี
39
นางสาว พิทยาภรณ์  วทานิยสวัสดิ์
40
นางสาว ศุุภพร  เกิดผล
41
นาย เจษฎา  อติประเสริฐกุล
42
นางสาว ชนม์นิภา  นนทโคตร
43
นางสาว ลลิตา  คุ้มประคอง
44
นางสาว เบญจวรรณ  เหลาเคน
45
นางสาว พิชญา  วงษ์เคี่ยม
46
นางสาว ณัฐริกา  กุลดิลก
47
นางสาว ชลิดา  วิทยารุ่งเรืองศรี
48
นางสาว ธันย์ชนก  รัญดร
49
นางสาว กิติบดี  นิธิเดชวิศิษฏ์
50
นางสาว ปาณิศรา  พรหมเมตตา
51
นางสาว มณฑิรา  มูลตรีภักดิ์
52
นางสาว แซร่า  โจนส์
53
นางสาว สโรชา  ป้องคำใหล
54
นางสาว ธัญลักษณ์  หาญแท้
55
นางสาว สิริสุดา  วาดโคกสูง
56
นางสาว ณัฐธิดา  เครือถาวร
57
นางสาว กชกร  อึ้งตระกูล
58
นางสาว พลอยไพลิน  ศรีมาจันทร์
59
นางสาว อัญชลีพร  พินเขียว
60
นางสาว วณัฐธิดา  ไชยมานันต์
61
นางสาว ไอยลดา  ชัชวาลย์
62
นางสาว พสุกานต์  เจริญผล
63
นางสาว มัชฌิมา  ระดา
64
นางสาว อารียา  ลายสนิทเสรีกุล
65
นางสาว สุธาสินี  สุปิยพันธุ์
66
นางสาว เมธาวี  ผายพิมพ์
67
นางสาว บัวบูชา  พรหมสาธร
68
นาย วันฉัตร  จิตตนูนท์
69
นาย ชวพงษ์  ไทโส
70
นาย พิริยะ  แก้วปัญญา
71
นางสาว ปณิดา  เห็มสมัคร
72
นางสาว ประภาศิริ  ตั้งโชคธนนันท์
73
นางสาว ณิชกานต์  อ่อนเฉวียง
74
นาย ทรงพล  คชแพทย์
75
นางสาว มนัสวี  ฤทธิ์เทพ
76
นาย จิรวุฒิ  แย้มผกา
77
นางสาว ธนัฏฐา  จันทร์ธง
78
นางสาว ศิรภัสสร  วงษ์กลาง
79
นางสาว กาญจนาภรณ์  ฉิมสวัสดิ์
80
นางสาว อิงฟ้า  ชาญชัยพิชิต
81
นางสาว อัจฉรา  สงเคราะห์
82
นางสาว นริศรา  บุดดาหลู่
83
นางสาว สุปรียาณัฐ  กันหาวรรณ
84
นางสาว วิภาวัลย์  โมรารัมย์
85
นางสาว นริศรา  ต่อเติมตระกูล
86
นางสาว ชนัฏดา  สุวรรณไตรย์
87
นางสาว อาริตา  บุญมี
88
นางสาว สิริยากร  ชนะเสภา
89
นางสาว พุทธรักษา  ชัยพริ้ง
90
นางสาว จุฑาทิพ  ฮอมณี
91
นางสาว ชัชฎา  นิลเกตุ
92
นาย ศิวพัต  ตันตรา
93
นางสาว ชนากาญจน์  อินธิแสง
94
นางสาว นันทิกา  ดุลนีย์
95
นางสาว สุนันธิดา  เรืองจันทร์
96
นางสาว วรกานต์  โคลงชัย
97
นางสาว สุดารัตน์  แหลมภูตา
98
นางสาว เมขลา  อุตรมาตย์
99
นาย ปิยพงษ์  ศิริพล
100
นางสาว เมธาวี  เหมะสิขัณฑกะ
101
นางสาว ปัญชลี  ตงประสิทธิ์
102
นางสาว อาทิตยา  น้อยอินทร์
103
นางสาว พิชญาภัสสร์  เจียรนัย
104
นางสาว สกุลทิพย์  พัสดร
105
นางสาว จิรัชดา  เวียงแก้ว
106
นางสาว อรอมล  จันทรวารี
107
นางสาว สุภาพร  ศรีประทุมวงค์
108
นางสาว เกวลิน  โยธาวงศ์
109
นางสาว กมลรัตน์  สิทธิกรชัย
110
นางสาว ปลายฟ้า  โสตธิมัย
111
นางสาว ยอดขวัญ  พิเนตรเสถียร
112
นางสาว อัจฉรา  พิชิตชัยณรงค์
113
นาย จตุพล  แซ่ล่อ
114
นางสาว เรือนแก้ว  ผิวนวล
115
นางสาว วิภาพร  ขุมดินพิทักษ์
116
นาย ณัฐพงษ์  ทาแหยม
117
นางสาว ทักษอร  ต่อนสุภา
118
นางสาว ชนากานต์  เพ็งลองตอง
119
นางสาว สุปรียา  เลวรรณ์
120
นางสาว กิติญา  จำรูญทิพวรรณ
121
นางสาว อรัญญา  ริดบัว
122
นางสาว อรพิชญ์  โชคชนะ
123
นาย ปวเรศ  สายทอง
124
นาย ศุวภัทร  การบรรจง
125
นางสาว นภัสสร  ภูผาหลวง
126
นาย ภาณุวัฒน์  อินมอย
127
นาย ต้นศตวรรษ  นามสุข
128
นางสาว โกมลดา  ตุนา
129
นางสาว คณิษชญา  ปิติกุลวรภัทร
130
นางสาว สุวนันท์  สุทธหลวง
131
นางสาว ญาณัฐ  อามาตมุลตรี
132
นางสาว เยาวรินทร์  ศรีภิลา
133
นางสาว ธันยาภรณ์  ขจรเพชร
134
นางสาว กานต์พิชชา  จันทร์สองดวง
135
นางสาว ศศิประภา  อรัญพูล
136
นางสาว รัมภา  เฉลิมนุกุล
137
นาย ธีรภัทร  ไชยวรรณ์
138
นางสาว ศศิประภา  พรมโสภา
139
นาย จักราวุธ  เกตุใหม่
140
นางสาว อมาวสุ  คณานันท์
141
นางสาว นางสาวกมลฉัตร  ไมตรีสวัสดิ์
142
นางสาว อารียา  จันทร์มณี
143
นางสาว ปาริฉัตร  อรุณโชติ
144
นางสาว วิชญาดา  เอกทินวัฒน์
145
นาย ชาญวุฒิ  ภิรมย์
146
นางสาว ญาณิศา  โคตะมี
147
นาย วิลลี่  วินด์สไฮเมอร์
148
นางสาว พีรยา  ชมประยูร
149
นางสาว ศิรภัสสร  นาแถมเพชร
150
นางสาว ปาลิตา  มาชาวป่า
151
นางสาว จรัสศรี  มะยะเฉี่ยว
152
นางสาว ภัทรสุดา  จำปาอ่อน
153
นางสาว พิชชาพร  ศรีอ่อน
154
นาย สุรวิทย์  รัชอินทร์
155
นางสาว รสสุคนธ์  คชยาพันธ์
156
นางสาว กนกอร  พันธ์ศรี
157
นาย ทรงกลด  บึงอ้อ
158
นางสาว ปิยวรรณ  ฤทธิ์ถาวร
159
นางสาว ธาริณี  จันทะนา
160
นาย ศิรวิทย์  มุลวิไล
161
นางสาว จารุวรรณ  จิ๋วนุช
162
นางสาว ณัฐชยา  ศิริบุญเรือง
163
นางสาว กันธิชา  จันทร์ทิพย์
164
นางสาว สุรีพร  มังคละสุ
165
นางสาว เมณกา  กรนันทรัตน์
166
นางสาว นภัสวรรณ  ช่อสูงเนิน
167
นางสาว ปิยะพร  ศรีรินทร์
168
นางสาว ศราวรรณ  ลายทอง
169
นาย วรรณชาติ  พรมมา
170
นางสาว ธนัชชา  จุฑาเกตุ
171
นางสาว นรินทร์ทิพย์  ผิวขาว
172
นางสาว ปาลิตา  มาชาวป่า
173
นาย ธนกร  สุขสะบาย
174
นางสาว ณัฐสุดา  ทองแทน
175
นางสาว กัญญาภัทร  สิทธิคำทัพ
176
นางสาว ณัฐรีพร  หิรัญสถิตย์พร
177
นางสาว ณัฐวิภาภัทร  ป้องกัน
178
นางสาว ชนัญชิดา  อ่ำขำ
179
นางสาว ประกายดาว  ตะสอน
180
นางสาว ศันสนีย์  คนงาม
181
นางสาว ณัชชา  วิชัยสุนทร
182
นางสาว นวพร  สุประภากร
183
นางสาว วนาลี  คินธร
184
นางสาว หทัยภัทร  เขียนเจริญ
185
นางสาว ฐิติชญา  มั่งมี
186
นาย ธีระเดช  อุปรีพร้อม
187
นาย สุทัศน์  ดาวเชิญ
188
นางสาว มณัชญา  สมสอาด
189
นางสาว อารียา  โหม่งพุฒ
190
นางสาว ภูริชญา  อยู่เวียงไชย
191
นางสาว จิตรโสภา  จันทร์ภูเขียว
192
นางสาว อิสริยาภรณ์  ภูเทพคำ
193
นาย วิศรุต  ส่งละออง
194
นาย จิรายุส  สุดหล้า
195
นาย ชวภณ  คงเพชร
196
นางสาว เบญจวรรณ  แสงโสดา
197
นางสาว จิราภรณ์  ชาวไสล
198
นางสาว นฤวรรณ  ศุขประสิทธิ์
199
นางสาว ธัญชนก  ประทุมพิทักษ์
200
นางสาว จิรภิญญา  เจริญภูมิ
201
นาย เตชิต  ณัฐกุลโรจกร
202
นางสาว กัญญ์วรา  พันธ์เลิศ
203
นางสาว สุดาทิพย์  พันธุ์มณี
204
นางสาว ภัทร์ชยพร  ชะชิกุล
205
นางสาว ชนากานต์  สงฆ์ธรรม
206
นางสาว จิราภรณ์  เอบุญมา
207
นางสาว อัญชิสา  คำทราย
208
นางสาว อารียา  ไศละบาท
209
นางสาว ชวัลรัตน์  ภู่สว่าง
210
นางสาว ปริชญา  เสริมพงศ์
211
นางสาว ชนิษฎา  วิเศษแก้ว
212
นางสาว มุนัลท์ญา  ธนศักดิ์พูนชัย
213
นางสาว เมทินี  เวทยะเวทิน
214
นางสาว จินตนา  แก่วหนองแก
215
นาย กรกช  นามมงคล
216
นางสาว ปรียาพร  อ่างทอง
217
นางสาว จิดาภา  แก้วบุญมี
218
นางสาว มณีนุช  เรืองเดช
219
นางสาว ณัฏฐณิชา  มิมูนิ
220
นาย สิรวิชญ์  แก้วมณี
221
นาย ฐาปนพงศ์  ชมศรีวรรณ์
222
นางสาว ภูริชญา  ทาปลัด
223
นางสาว จิรนันท์  ยุติพันธ์
224
นางสาว ณิชญา  พรสี่
225
นางสาว ยุคลรัตน์  จำปาภา
226
นางสาว เยาวเรศ  ผดุงกิจ
227
นางสาว กนกอร  โพธิ์สก
228
นางสาว กาญจนา  จันแก้ว
229
นางสาว พรนภา  ทาสีแสง
230
นางสาว ณิชาภัทร  จัทร์เพ็ง
231
นางสาว ยุภาวดี  รักลาภเจริญ
232
นาย ปฏิภาณ  มหาอุดม
233
นางสาว กนกวรรณ  แผงดี
234
นางสาว อิสราพร  แย้มเจริญ
235
นางสาว สุพิชญา  ศัลกวิเศษ
236
นางสาว ปารดา  ทรัพย์หิรัญ
237
นางสาว วราวรรณ  ขันธ์ดวง
238
นางสาว รจเรข  คำภริยา
239
นางสาว สิริกิติรัชต์  ตระกูลศักดิ์
240
นางสาว สราลี  ไสยกิจ
241
นางสาว ขวัญแก้ว  นามโท
242
นางสาว ณัฐกานต์  วัฒนวิกย์กิจ
243
นางสาว นุชนาฏ  มะส่าห์
244
นางสาว จิตวรินทร์  ทารีโฉม
245
นางสาว ทิฆัมพร  บุญรอดอยู่
246
นาย ศิวฤทธิ์  จุลวงษ์
247
นางสาว สุธิดา  นิจพาณิชย์
248
นาย ไชยยศ  เทศน้อย
249
นางสาว นภสร  ภักดีแก้ว
250
นางสาว ศุภิสรา  พรมสันเทียะ
251
นาย ปราชญ์รวี  ทุยเวียง
252
นางสาว ปนัดดา  ผาบสิมมา
253
นางสาว วิระวัลย์  คันธะพฤกษ์
254
นางสาว พิชญา  อัตไพบูลย์
255
นางสาว วิลาสินี  ชมชัย
256
นางสาว หยาดฤดี  สุขเสถียร
257
นางสาว ธัญญารัตน์  บุญนิล
258
นางสาว รัชดาภรณ์  อู่สกุล
259
นางสาว นนทกร  ศรีหาญ
260
นางสาว ปารมี  อุดมวรรณโชค
261
นางสาว ชลธิชา  จิตรเจริญ
262
นางสาว วิภาดา  ใยแสง
263
นางสาว วรินทร์พร  อินทร
264
นางสาว นิภาดา  ศรีหาคลัง
265
นางสาว สุดธิดา  วรแสง
266
นางสาว นภาเพ็ญ  แคว้นอินทร์
267
นางสาว สโรชา  สุธงษา
268
นางสาว รัชฎาพร  สิงห์ทองลา
269
นางสาว นรีกร  พลเกิ้น
270
นาย นันทพล  เจริญบุตร
271
นางสาว นลิน  สุวรรณัง
272
นาย ศักดิ์ดา  โอสายไทย
273
นางสาว อนงค์สุดา  ชวดสุวรรณ์
274
นางสาว ณัฎฐริณีย์  สุดเพาะ
275
นางสาว ธนิตา  กาญจนสมภพ
276
นาย วิชชากร  ลำดวน
277
นางสาว สราญรัตน์  ทันพานิชย์
278
นางสาว เดือนฉาย  ปัททุม
279
นาย ลือชัย  ลีพรม
280
นางสาว พลอยปภัส  อริยะไพสิฐ
281
นางสาว แก้วมณี  ทรัพย์มาก
282
นางสาว ณัฐพร  ทองธีรกุล
283
นางสาว ธัญพร  เกลี้ยงกลม
284
นาย ชนาธิป  ศิริโสตร์
285
นางสาว พิมพ์ชนก  กองทอง
286
นางสาว ธันยมัย  พากเพียร
287
นางสาว นิศากรณ์  ผาภูธร
288
นางสาว ธาราทิพย์  สมศรี
289
นางสาว ปัญจมา  ก่องนอก
290
นาย กิตติศักดิ์  นนบุญตา
291
นางสาว ธัญญลักษณ์  ทองพันธ์อยู่
292
นางสาว ศิริพร  ดีศาสตร์
293
นางสาว ชัชดาพร  ติดมา
294
นางสาว เกณิกา  พุทธนิมนต์
295
นางสาว พีชญาดา  อภิเษกมงคล
296
นาย กษิดิศ  พุทธกัลญา
297
นางสาว กิตินันท์  คำพรมมา
298
นางสาว กนกกาญน์  นันโท
299
นางสาว เบญจรัตน์  วงจันทร์
300
นาย ธนาธิป  นินนานนท์
301
นางสาว ณัฐชฎาภรณ์  สุวอ
302
นางสาว ธนภรณ์  แดนสุข
303
นางสาว มินตรา  หงษ์มาลา
304
นางสาว หนึ่งฤทัย  ตุ้มอ่อน
305
นาย มิ่งเมือง  วัฒนะศุกร์
306
นางสาว เสาวลักษณ์  ศรีสังข์
307
นางสาว เสาวลักษณ์  ศรีสังข์
308
นางสาว จารวี  ศิริปะกะ
309
นางสาว บรรจบพร  โสภาพลอย
310
นางสาว อริสรา  ลีลาวัฒนานนท์กุล
311
นางสาว ภัทริดา  เพ็งวงษา
312
นางสาว ศุภนิดา  ยอดบุนอก
313
นาย นฤดล  กระจ่างพุ่ม
314
นางสาว ณัฐพร  พันธะลา
315
นางสาว ณัฐชยาธัญ  สุขสม
316
นางสาว สิริยาภรณ์  แสนสุด
317
นางสาว ปรีณาภา  กาญจนรัตน์
318
นางสาว ณฐมณ  ปิ่นพานิชการ
319
นางสาว พรพิรุณ  หรุ่นนุพันธ์
320
นางสาว อัชราพร  พาพุทธ
321
นางสาว กุนนิพา  พันลิลา
322
นางสาว เบญจภา  ธนาภิรตานนท์
323
นาย ฐิติโชติ  คำแพง
324
นางสาว เจนจุฬา  ภู่สูงเนิน
325
นาย ธนากร  มิดาแก้ว
326
นาย นยวรรธน์  พิศาพิทักษ์กุล
327
นาย นันทภพ  ขันตีกุล
328
นางสาว ธัญชนก  วรรณสุข
329
นางสาว อรีชา  บิก
330
นางสาว ณัชชา  จันทร์เพ็ญ
331
นางสาว กิวะนัน  พนมหอม
332
นางสาว สศรี  ไพรศุภา
333
นางสาว ณัฐกานต์  สุพร
334
นางสาว ณัชชา  คูวัฒนานุกูล
335
นาย ธนโชติ  ใจแสน
336
นาย เนวิน  บุตตรี
337
นาย กฤษฎิ์  ใสชิต
338
นางสาว ภัทรพร  ศิริชัยสงคราม
339
นางสาว บุษกร  สุทธิธรรม
340
นาย ณัฐวุฒิ  ตีพัดดี
341
นางสาว ธิติสุดา  จันทา
342
นาย ภูริพันธุ์  โพธิ์ชัยแก้ว
343
นาย ปรัชญา  เครือวัลย์
344
นางสาว อภิญญา  ไทยอ่อน
345
นางสาว ศรัณย์พร  ศรีสงคราม
346
นางสาว ธนวรรณ  เคยชัยภูมิ
347
นาย เศรษฐสิทธิ์  อินทร์หงษ์ษา
348
นางสาว วุฒิพร  ถิรพงศ์ชาติ
349
นางสาว ณัฐกมล  เรียนหม่อม
350
นางสาว ดาลัด  ไกยสิทธิ์
351
นางสาว ชนันรัตน์  จันทรโสม
352
นาย ณัฐฐินันท์  ใจจันทึก
353
นางสาว วรัญญา  เหล่าพร
354
นางสาว กนกพร  โคกเกษม
355
นางสาว จินตนา  ดวงจำปา
356
นางสาว ปาจรีย์  เอกทัศน์
357
นางสาว รัชนีกร  บุญไชยะ
358
นาย ศุภกฤต  ศรีคำ
359
นาย วุฒิภัทร  ผิวสว่าง
360
นางสาว นภสร  ประทุมเทา
361
นางสาว ธฤดี  อภิชาตวาณิช
362
นางสาว ภิญญาพัชญ์  สิรกุลพิพัฒน์
363
นางสาว พรไพลิน  อายะประดิษฐ
364
นาย กีรติพงศ์  เบ้าบัวเงิน
365
นางสาว วรรณภรณ์  ทวีผ่อง
366
นางสาว ณัฐวิภา  เย็นเกษม
367
นาย อินทัช  ตั้งจิตนบ
368
นางสาว กุลธิดา  แก้วเมืองกลาง
369
นางสาว กนกวรรณ  สุริยา
370
นางสาว ปุณญิสา  แต้ศิริ
371
นาย ประวิทย์  จันทวารา
372
นางสาว ทัชชา  เมืองโคตร
373
นาย กิติศักดิ์  ฦาชา
374
นางสาว ชนันท์ภักค์  ทวีชัยจุฑานนท์
375
นางสาว ภัทรนันท์  เหนี่ยวพันธุ์
376
นางสาว ศรัญญา  แจ่มใส
377
นางสาว ภรณ์ทิพย์  ราษีสวย
378
นางสาว เพ็ญพิมล  อนันต์ศิริวัฒนา
379
นางสาว กวินตรา  คลังแสง
380
นางสาว สุกัญญา  เอี่ยมสำอางค์
381
นางสาว เกศสุดา  วิศิษฐารักษ์
382
นาย คุณัชธพงศ์  ภูมิโคกรักษ์
383
นางสาว ปาลิตา  พิทักษ์พงษ์กุล
384
นางสาว วิชญา  สุภาคีรีวัลย์
385
นางสาว ธนัชพร  เชิงสะอาด
386
นางสาว สวรรณรดม์  นาอุดม
387
นาย ฐากูร  สามัคคี
388
นาย นันทวัฒน์  วงศ์วีรกิจ
389
นางสาว ณิชาภัทร  ลำภา
390
นางสาว มาริณี  ศิริโอด
391
นางสาว ชนกสุดา  พานหล้า
392
นาย กัมปนาท  รุ่งเรือง
393
นางสาว ลัดดา  ศรีบุญเรือง
394
นางสาว ศิรินันท์  ต้นเถา
395
นาย ชยานันต์  ตาละบูรณ์
396
นางสาว ณัฏฐณิชา  ขานทะราชา
397
นางสาว วิภาวี  โคตรแสนลี
398
นางสาว กัลยาณี  ชื่นตา
399
นาย ปฏิพน  เอี่ยมละออ
400
นางสาว จีรนันท์  บุญมี
401
นางสาว เมณิดา  มณีกาศ
402
นางสาว ขวัญจิรา  ทิพย์ทอง
403
นางสาว สิริยากร  ฤาชัยษา
404
นางสาว สัณห์ชามา  ประเสริฐวรรณกิจ
405
นางสาว จุติธรณ์  อินทร์ติยะ
406
นาย อัครวายุ  สำโรงแสง
407
นางสาว วรินทร์ทิพย์  บุญนาน
408
นางสาว สุรพิชญา  เที่ยงวัจนกุล
409
นางสาว ญานิศา  ทะชาดา
410
นางสาว รุ่งรพี  รัตนพล
411
นาย วราวัฒน์  ไหมแพง
412
นาย จักรี  เดชานรากร
413
นางสาว สุนิสา  มูลทองคำ
414
นางสาว ธิดารัตน์  มูลป้อม
415
นางสาว ธัญญารัตน์  มีลุน
416
นางสาว วิศิฎา  ทาทอง
417
นางสาว ปิยมาศ  ศรีเจริญวิจิตร
418
นางสาว ขวัญชนก  ชนะภักดี
419
นางสาว พรกนก  จอมคำศรี
420
นางสาว ศิริพันธ์  ไวยกรรณ์
421
นางสาว กมลรัตน์  วัฒนศิลกุล
422
นางสาว ธัญญารัตน์  โทแก้ว
423
นาย ปราบปราม  พลเพ็ง
424
นาย ป้องกัน  พลเพ็ง
425
นางสาว สมจินตนา  ด้วงสกุล
426
นางสาว ธัญวรัตน์  จอมทรักษ์
427
นางสาว สริตา  ศักดิ์นิมิตวงศ์
428
นางสาว วาสนา  อุบลวรรณ์
429
นางสาว สุนิสา  การะเกษ
430
นางสาว ไพจิตรา  ขุ่ยรานหญ้า
431
นางสาว ธิดารัตน์  ป้องคำสิงห์
432
นางสาว หิรันยา  ลิมปิกุล
433
นางสาว ภัทราภรณ์  วรสีห์
434
นางสาว นันทรัตน์  ป่าถ่อน
435
นางสาว เบญจมาศ  ทองมูล
436
นาย นรินทร์  แย้มศรี
437
นางสาว รจนา  ปุระเสทะยัง
438
นาย ธนพล  ประจวบพร
439
นางสาว ภาสินี  เจริญ
440
นางสาว สิรอร  นาคนชม
441
นางสาว อภิษฐา  แก้วแสงใส
442
นางสาว พรไพลิน  ศรีสุระกุล
443
นาย ณรงค์ฤทธิ์  แซ่อึ้ง
444
นางสาว กมลฉัตร  มีทรัพย์
445
นางสาว นริศรา  อาจโยธา
446
นาย พชรพล  หลินหะตระกูล
447
นางสาว ธีรารัตตา  นาสมตรอง
448
นางสาว อารยา  ตะวงษา
449
นางสาว ปวีณา  สุทธิแพทย์
450
นางสาว ระวินันท์  พัฒนธนทรัพย์
451
นางสาว โยษิตา  มูลคำมี
452
นางสาว พิชชาพร  บุตรแก้ว
453
นางสาว ภาวศุทธิ  สัสสะวิระ
454
นางสาว ชญาณ์นันท์  เปรมาประยูรวงศา
455
นางสาว ณัฐมณ  ขาวกุญชร
456
นางสาว สุภชา  กาญจนคช
457
นางสาว พุทธิมน  รักพ่วง
458
นางสาว ศศิธร  จันคูหา
459
นางสาว ฉัตปีญาพักช์  ฤกษ์อภิสิทธิ์
460
นางสาว ฐปนัท  แก้วอินตะ
461
นางสาว พรชนก  ชินอาจ
462
นางสาว ชีวรัตน์  สอดศรี
463
นางสาว ศุภรัตน์  ประทุมชัย
464
นางสาว ทรงขวัญ  ปทุมขำ
465
นางสาว ณัฐนรี  สหายแก่น
466
นางสาว ชนากานต์  แสงวงค์
467
นางสาว จุฑารัตน์  อินป่าน
468
นางสาว บุษราภรณ์  เจริญกุล
469
นางสาว ชนมน  สวัสดิ์
470
นางสาว ฉัตรลดา  ง่วนใจรัก
471
นางสาว นันทวรรณ  แสนแก้ว
472
นางสาว สุภัสสร  แซ่เล้า
473
นางสาว จันทร์จิรา  ก้องเวหา
474
นางสาว อารยา  ชวนประสิทธิ์
475
นางสาว สุพรรษา  ทวีมิ่งขวัญ
476
นางสาว พิมพ์ลภัส  ศิริกุล
477
นาย ณัฐวุฒิ  เข็มทอง
478
นาย ทักษิณ  ทาจวน
479
นางสาว สุริยาพร  ปิยปกรณ์กุล
480
นางสาว พัชรพร  เทพาจันทรักษ์
481
นางสาว สุภัสสร  ดิเรกศรี
482
นางสาว ดวงใจ  โลไธสง
483
นางสาว ลลิดา  ตันกำเนิดไทย
484
นาย ภูมิสรรค์  สุธรรมทาน
485
นาย เจษฎากร  ยิ้มประยูร
486
นางสาว วรนิษฐา  จิตไธสง
487
นางสาว ฉัตรสุดา  ชนะกิจกำจร
488
นางสาว ปริชญา  สารการ
489
นางสาว บุญลักษณ์  พรหมมา
490
นางสาว เกศกนก  สร้อยสมุทร
491
นางสาว ปานรวี  ถิรตานนท์
492
นาย ยงยุทธ  โยทะคง
493
นางสาว นรมน  วัตระดี
494
นางสาว จีรันดา  จันอ่อน
495
นาง สกุลยา  ภักตรนิกร
496
นาย อดิพงษ์  ริโป้
497
นาย กิตติ  ผ่องศรี
498
นางสาว  ปาณิศา  จันทรรวงทอง
499
นาย สิริราช  รักอักษร
500
นางสาว บุรัญญา  สงคลัง
501
นางสาว โสรยา  เดชฤทธิ์
502
นาย ภูมิไท  สารสุข
503
นางสาว อภิชญา  อินธิแสน
504
นางสาว จุรีย์พร  อภิสกุลชาติ
505
นางสาว ณัฐกานต์  ศิริมาลา
506
นางสาว วิภาวี  ทับพวง
507
นางสาว กนกวรรณ  ค้ำยาง
508
นางสาว กัญญาณัฐ  ขำคม
509
นางสาว แขไข  จินาเซ่ง
510
นางสาว เกศกนก  เศษทา
511
นางสาว ยุพารัตน์  สีอ่อ่
512
นางสาว ญาณิศา  สรวลเส
513
นางสาว ชุตินาถ  สิงห์คะ
514
นางสาว นภชลัน  ลีลาพัฒนาพาณิชย์
515
นางสาว ชวิศา  อินใย
516
นางสาว นิศาชล  จันทร์ดาเสือ
517
นางสาว กรกนก  สุขเสริม
518
นางสาว ภัฏชนก  รัตนคุณากร
519
นางสาว กานต์ธิดา  ไตรยนำ
520
นางสาว ญาติมา  บรรทุมพร
521
นางสาว ญานิกา  อุดมมาก
522
นางสาว นิภาพร  รัตนพันธ์
523
นางสาว แพรวนภา  พุฒชาลี
524
นางสาว ณัชชลิดา  พันธ์ุโหมด
525
นางสาว พฤทธิพร  นนทะชิต
526
นาย รชต  ศรีเป็ง
527
นางสาว จิรวรรณ  บุญประคอง
528
นางสาว ธณิกานต์  ยุทธตระกูล
529
นางสาว จิรวัฒน์  บุญประคอง
530
นางสาว มณฑิตา  ทองมีศรี
531
นางสาว สุปรียา  แสงมะณี
532
นางสาว ภัทธนันท์  เสริมสิริสุข
533
นาย ภัคพล  ประกายศรีโรจน์
534
นางสาว ชลธิชา  กิติอาษา
535
นางสาว อารยา  วีรกุลวัฒนา
536
นางสาว สุกัญญา  ลิ้มมณีวิจิตร
537
นาย พรชัย  รัตนพันธ์
538
นางสาว ภัทรกันย์  จันทวงษ์
539
นางสาว อรณิชชา  สุริวงศ์
540
นางสาว พิชญาภา  ลีลารุจิวงศ์
541
นางสาว สุจิรา  อัตถากร
542
นางสาว ปรีชญา  ศรีวงษา
543
นางสาว ศิวนาถ  ศรีเมือง
544
นางสาว ทิพวรรณ  เพชร์เทศ
545
นาย รวิโชติ  ไชยรส
546
นางสาว น้ำฝน  แซ่ตึ้ง
547
นางสาว รัญชิดา  กัลยา
548
นางสาว โสรญา  แสงมาน
549
นางสาว หทัยภัทร  รองเมือง
550
นางสาว วรัญญา  มะเส
551
นางสาว ศิริรัตน์  เวชโช
552
นาย ณัฐวร  วลัยรัตน์
553
นาย คุณาธิป  อินทร์พรม
554
นางสาว จุฑาภรณ์  มูลสมบัติ
555
นางสาว บุษยมาส  ติภิ
556
นางสาว สุชานาถ  ศรีสุริยมาตย์
557
นางสาว กานติมา  แสงวงศ์
558
นาย กฤษณะ  ทองนิ่ม
559
นาย สิทธิศักดิ์  จันดาสูงเนิน
560
นางสาว นพมาศ  กาญชนะพงค์
561
นาย พันวิทย์  อารมณ์เพียร
562
นางสาว พรพิมล  วงศ์แข
563
นางสาว วัชรมน  ณ สมหมาย
564
นางสาว ปราณปรียา  สมุทรศรี
565
นาย สุรพงษ์  เหล่าพร
566
นางสาว ชัญญา  สมรินทร์
567
นางสาว วัชราภรณ์  โสภณ
568
นาย สหรัฐ  แซ่คำ
569
นาย ณัฐพงษ์  คงเป็นนิล
570
นางสาว กมลชนก  คชสาร
571
นางสาว ปิยะวรรณ  โวสุนทรยุทธ
572
นาย ฉัตริน  ตุ้มอ่อน
573
นาย วุฒิเดช  ปลอดภัย
574
นางสาว ทานตะวัน  คำโสม
575
นาย ปรินทร  ธรณี
576
นาย ธนกฤต  ตาทอง
577
นางสาว บุณฑริกา  ศรีวัฒนพันธุ์
578
นางสาว จิภิศญา  สูนานนท์
579
นางสาว พรินทร  ทองเพชรศรี
580
นาย วรุตม์  อิฐรัตน์
581
นางสาว ณัฐณิชา  เหล่าฤทธิ์
582
นางสาว เอื้ออิศรา  มอญชี
583
นางสาว อรุณลักษณ์  อธิวรัตถ์กูล
584
นาย สุนันท์  โคตรอาษา
585
นาย ณัฐกิตติ์  รักเกาะรุ้ง
586
นางสาว ปรารถนา  ไชยนาน
587
นาย พิพัฒน์พงศ์  จุระยา
588
นาย วรากรณ์  สุวิชากร
589
นางสาว พรสุดา  นาบำรุง
590
นางสาว นันทนัช  แจ่มสุวรรณ
591
นางสาว หทัยรัตน์  บุตรเเสนลี
592
นางสาว รุจิลักษณ์  ดวงกาง
593
นาย ธนะรัชต์  จำรัสไว
594
นาย ไทเรียว  ค้ำคูณ
595
นางสาว เกษรวี  ศรีศุภนัน
596
นางสาว บุศราคัม  คุณการ
597
นางสาว สุธินี  วรรณทา
598
นางสาว ภัทราวดี  แก้วคำบ้ง
599
นางสาว กนกพร  กิริยะ
600
นางสาว นันท์นภัสท์  เวียงแสงนฤมิต
601
นาย กิตติวัฒน์  วรวงษ์
602
นาย กิตติ  วงษ์กระสันต์
603
นาย ฉัตริน  กิตติช่วงโชติ
604
นาย ชนะนลกรณ์  บุญอนันท์พงศ์
605
นางสาว ปรียาพร  นรมัตถ์
606
นาย วิวัฒน์  ลาภารัตน์
607
นางสาว จารุดา  ตั้งชอบธรรม
608
นาย อภิวิชญ์  เสริมแสง
609
นางสาว ปวิตรา  สัจจมงคล
610
นางสาว กัญยาณี  ศิษย์ศาสตร์
611
นางสาว สราลักษณ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
612
นาย พุฒิพงศ์  พลไพรสรรพ์
613
นางสาว จิรัชญา  กองบุปผา
614
นางสาว วิกานดา  รัตนไตรศรี
615
นางสาว ศโรธร  ประทาน
616
นางสาว อารียา  วงศ์สุนะ
617
นางสาว ปิตินันท์  น้อยนาจารย์
618
นางสาว เอมอร  ส่วยลี
619
นางสาว กนกภรณ์  อ่อนน้อม
620
นางสาว มุขสุดา  เหล้าโคกงาม
621
นางสาว ยลดา  สุวะมาตย์
622
นาย ชัยธวัช  ชัยศักกรีนนท์
623
นางสาว ชลธิชา  ศรีพินิจ
624
นางสาว ตรีสิริ  ตรีศรี
625
นาย ศิวกร  หนองหารพิทักษ์
626
นาย ศุภกร  แสนบุญเรือง
627
นางสาว โสรยา  เดชฤทธิ์
628
นางสาว พัชราพร  รักชวน
629
นาย สิรภพ  บุญซ้อน
630
นาย พิชญุตม์  สุวิริยะกุล
631
นางสาว วัชรินทร์  มณีรัตน์
632
นางสาว มุขสุดา  ฮวดหลี
633
นาย นรวิชญ์  จันทรกมลชัย
634
นางสาว โสภิชฌา  ธานีกุล
635
นางสาว สุจิตรา  วชิรศิริกุล
636
นางสาว สกุลทิพย์  พัสดร
637
นางสาว ชญาวรรณ  ผิวทอง
638
นางสาว พรรณปพร  ธรรมรัตน์
639
นางสาว อินทุอร  สีลา
640
นางสาว กัญญาภัทร  ต่อสกุล
641
นางสาว สุดารัตน์  เมืองแวง
642
นางสาว ทิพวรรณ  วินทะไชย
643
นางสาว ศศิธร  ศรีอุดม
644
นางสาว นุชญา  นามบุปผา
645
นางสาว กนกพร  แสนกุล
646
นางสาว พาฝัน  คุณชื่น
647
นางสาว มุนินทร์ธร  สีพรมติ่ง
648
นางสาว วิภาดา  ถิตย์สวาท
649
นางสาว ตวิษา  ภูทอง
650
นางสาว ศศิชากร  วงศ์สายเชื้อ
651
นางสาว ขวัญจิรา  พันธ์ภักดี
652
นางสาว ธนพร  พูนไธสง
653
นางสาว อภิสรา  มาศเกษม
654
นางสาว ปาญจ์รวี  วรรณสุทธิ์
655
นาย ฐิติพงศ์  กุลสุวรรณ
656
นางสาว พัศธนัญญา  แก้วมี
657
นางสาว ประไพพัตร  ศรีสุขพันธ์
658
นางสาว วดี  สุดจริง
659
นาย ไทเรียว  ค้ำคูณ
660
นาย คณิศร  แก้วรัตน์
661
นางสาว ปะรินดา  เวียงจันทร์
662
นางสาว พรอาภา  เกิ่งพิทักษ์
663
นางสาว พิชญา  ชัยสงค์
664
นางสาว เมธารัตน์  เดือนแรม
665
นางสาว กนกนิษก์  โสธรรมมงคล
666
นาย ณัฏฐากร  อุ่นเจริญ
667
นาย เบนจามิน  เอลลิศ
668
นางสาว ภาณุมาศ  แพ่งคอนสาน
669
นางสาว จริยาพร  ชนะกาศรี
670
นางสาว ดาลัด  ไกยสิทธิ์
671
นาย ณชยกร  ประยงค์ทรัพย์
672
นางสาว รวิภา  บุญจูง
673
นางสาว ศิรดา  จันทิพย์
674
นางสาว วารียา  ปัญยาง
675
นางสาว วรรณกวี  ศรีโนนชัย
676
นาย ทรงเกียรติ  ศรีนาง
677
นาย รัชกิจ  ตากใบ
678
นางสาว กัญกาญจน์  พิทักษ์วงศ์
679
นางสาว ศุภาพิชญ์  ทองเอก
680
นางสาว ศิริพรรษา  แย้มจอหอ
681
นาย สรัล  ช่อสัมฤทธิ์
682
นางสาว ตรีกมล  นนฤาชา
683
นางสาว สุภาระดา  ไชยสิน
684
นางสาว นลินทิพย์  สรรพวุธ
685
นางสาว ณัฏฐิพร  พิมพา
686
นางสาว กษมาวันทน์  ปัดถาวะโร
687
นางสาว กษมาวันทน์  ปัดถาวะโร
688
นางสาว กมลวรรณ  เค้าสีดา
689
นาย วรพล  คงเพียร
690
นาย วรพล  คงเพียร
691
นาย ธันว์  พลอยหวังบุญ
692
นาย ธันว์  พลอยหวังบุญ
693
นางสาว วิลาสินี  ชมชัย
694
นางสาว วรรณชนก  พิมพ์ชัยน้อย
695
นางสาว วรรณชนก  พิมพ์ชัยน้อย
696
นาย คณุตม์  ฌายีเนตร
697
นางสาว ณัฐธิชา  พันธ์โฮม
698
นาย นลธวัช  ศรีภูษณ
699
นางสาว เบนยา  ลักษวุธ
700
นางสาว ชนิสรา  ขวัญศร
701
นางสาว พิมพ์พลอย  แพร่งสุวรรณ
702
นางสาว ฐิตารีย์  ลีเฮียง
703
นางสาว ภัคธิรา  กลางกัลยา
704
นางสาว บุญยวีร์  วรเศรษฐ์ฐากุล
705
นางสาว สุภาวดี  หล่มศักดิ์
706
นาย อภิสิทธิ์  นุชประยูร
707
นางสาว ศุภิสรา  ตะวัน
708
นาย พลากร  ศรีเมืองเฮ้า
709
นางสาว สุภัควิภา  สุทธิสนธิ์
710
นางสาว ศิรภัสสร  ประสมทอง
711
นาย พีระณัฐ  ฐานิสวรรณศรี
712
นาย ธนาธร  กลับรอด
713
นาย นันทวรรธน์  ปลั่งกลาง
714
นาย เนติพงศ์  ศรีชาทุม
715
นางสาว บุศรัตน์  ยอดเจริญ
716
นางสาว จุฬารัตน์  น้อยศิลา
717
นางสาว อภัทรสรา  พันธ์สุข
718
นาย พัทธดนย์  นิลพัฒน์
719
นางสาว ณัฐสุรางค์  พงษา
720
นาย อภิสิทธิ์  ตนภู
721
นางสาว วรรณวลี  พงษ์รัตน์
722
นางสาว ชาริญา  ธีรจันทรางกูร
723
นางสาว พิมพ์วิภา  แสงนอก
724
นางสาว ชฏาพร  ธนลาภกุล
725
นางสาว บัวบุญ  บุตรสระคู
726
นางสาว ธัญญาลักษณ์  พรมมี
727
นางสาว ณัฐมน  ระงับทุกข์
728
นางสาว สุธิตา  พัฒนิบูลย์
729
นางสาว พรรษินี  จิตตะเสน
730
นาย อธิป  มีพรหม
731
นาย กฤดิภัค  ขามประไพ
732
นางสาว เมทิชา  สำราญเรียบ
733
นางสาว พัฒนียา  สายโสภา
734
นาย อภิสิทธิ์  ละครราช
735
นางสาว ปนัดดา  ศรีพรหม
736
นางสาว ณัชชา  ฉลาดแย้ม
737
นางสาว นาทรรชชา  เพชรอาวุธ
738
นาย ณัฐวัตร  แพรงาม
739
นางสาว ณัฐมณ  ขาวกุญชร
740
นางสาว ธนิตา  กองเชิญ
741
นางสาว ปิยมาศ  ศรีเจริญวิจิตร
742
นางสาว นริศรา  ชมบุญ
743
นางสาว ศุภรัตน์  แพงชัยภูมิ
744
นางสาว เบญจวรรณ  เหลาเคน
745
นางสาว ศิศิรี  แซ่ตั้ง
746
นาย วรุตม์  แซ่ตั้ง
747
นางสาว ศิริเพ็ญ  พงษ์นภิส
748
นาย ธีรโชติ  ปรีดี
749
นางสาว ปภาวรินทร์  โทมล
750
นางสาว วิภาวี  บุญศิริ
751
นางสาว วรรณพร  คำมะสอน
752
นางสาว กันต์ฤทัย  ไชยมาตย์
753
นางสาว นิชประวีณ์  เลี้ยงสุข
754
นางสาว อัญชลิกา  แก่นพรหม
755
นางสาว นัจนันท์  กิณเรศ
756
นาย วีระพล  ช่างถม
757
นาย ชัชชล  ทองโคกสี
758
นางสาว ณัฐพร  ภักดีธนา
759
นางสาว กรกนก  กัมปนาวราวรรณ
760
นางสาว ณัฐธิดา  สาชิน
761
นางสาว อริสรา  สาทน
762
นางสาว ณัฐชา  ศิลาเงิน
763
นางสาว กุลณัฐ  วรรณสุทธิ์
764
นาย พิสิษฐ์  สุนทะโร
765
นาย สหรัฐ  อินยะวงษ์
766
นาย ธนภูมิ  พฤฒิวิญญู
767
นาย เชาวรินทร์  ตู้จันโต
768
นาย จักราวุธ  เกตุใหม่
769
นางสาว พลอยไพลิน  แก้วก่ำ
770
นางสาว จีราภรณ์  ภัยหลักลี้
771
นาย พลศรุต  พงษ์สมบัติ
772
นาย ชินวุฒิ  วิจารณ์
773
นางสาว กุลิสรา  คำประภา
774
นางสาว กนกเรขา  ผาสุก
775
นาย อภิวิชญ์  เสริมแสง
776
นางสาว บุษกร  พรมเมตตา
777
นาย โกเมน  แต่งด้วง
778
นาย พฤฒิ  เกตะวันดี
779
นางสาว อภิญญา  สามหมอ
780