รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลผ่านระบบ

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีการศึกษา 2558

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่สมัครสอบ
นางสาว สถาปนา  เที่ยงธรรม
1
นางสาว วันฟิรดาว  วรรณมาตร
2
นางสาว ธนศิณาภรณ์  ประภาการ
3
นางสาว ลลิตตา  ศิลารักษ์
4
นาย ภิภัช  สิรการัณย์
5
นางสาว สกาวรัตน์  สาคุณ
6
นางสาว วธูสริ  เถื่อนแก้ว
7
นางสาว ฐิตินาถ  นาคคำ
8
นาย กฤตนัย  ดีนวนพะเนา
9
นางสาว ภคกานต์  ภูมิทัต
10
นางสาว ศิริลักษณ์  สิงห์จันทร์
11
นางสาว ศศิปรีชยา  กนกนิธิวงศ์
12
นางสาว ชิดหทัย  เงินดี
13
นางสาว กมลรัตน์  วาปีทะ
14
นาย สิทธิเดช  เครือมั่นคงภักดิ์
15
นางสาว วลีพร  เซ่งง่าย
16
นางสาว วัฑฒิกา  เชียงพฤกษ์
17
นางสาว ปาริชาต  ประทุมทอง
18
นางสาว เนาวรัตน์  ไชยริบูรณ์
19
นางสาว กรชนก  สามารถเลิศดี
20
นางสาว วริยา  สร้อยเกลียว
21
นางสาว สิริมาพร  หาญสิทธิชัย
22
นางสาว รินัฏญา  โมรา
23
นางสาว จุฑามาศ  จันเขียว
24
นางสาว ศุภากร  เทพยายน
25
นาย กิตติคุณ  ใบมณฑา
26
นางสาว ศศิวิมล  ตรีศาสตร์
27
นางสาว สกาวดาว  สนามชัย
28
นางสาว ชลิดา  พรมมาซุย
29
นาย ศุภวุฒิ  บุษบงค์
30
นางสาว กิจจาพร  เชื้อดวงผุย
31
นางสาว ปุณยาพร  จันนา
32
นาย ธนโชติ  ใจแสน
33
นางสาว เฌอมาลย์  ศิริประธาน
34
นางสาว ชญานิศ  อุ่นหนองหิน
35
นางสาว ปภัชภร  เสรีกุล
36
นาย อภิเษก  ทองสวัสดิ์
37
นางสาว กาญจนา  ชื่นชม
38
นางสาว กมลพรรณ  อาจหาญ
39
นางสาว วิลาวัณย์  วงษ์ไชยา
40
นางสาว ณัฏฐ์นิชา  เกษแก้ว
41
นางสาว ธัญมน  แสงเพ็ชร
42
นางสาว ณัฐริกา  ศรีโภคา
43
นางสาว ปิยะพร  พูนใจ
44
นางสาว พิมพ์พิมล  นาทองคำ
45
นางสาว อภิชญา  เอื้อกูลวราวัตร
46
นางสาว วรัญญา  ไมตรีจิตต์
47
นางสาว ปิยพัชร์  นวลใยสีทอง
48
นาย วีระพัฒน์  ขจรกิจชโยธร
49
นางสาว สิรินัทธ์  รังคะราช
50
นางสาว กานต์สิรี  ศรีวิวัฒนกุล
51
นางสาว พิรุฬห์ญา  ภูตีกา
52
นางสาว บูชิกา  กงพันลาด
53
นางสาว กนิษฐา  จันทรประทักษ์
54
นางสาว อัจฉรา  ปัญญาบุตร
55
นางสาว อันธิกา  สระกลาง
56
นางสาว ธันยธรณ์  ขันทะชา
57
นางสาว ธัญพร  กีรติไกรนนท์
58
นางสาว ประภากร  ชัยแสนสุข
59
นางสาว มัดหมี่  เกษร
60
นาย พงศกร  บุญศรีมณีชัย
61
นางสาว วิภาวี  ชูศรีวาส
62
นางสาว กุลธิดา  เชวงกูล
63
นางสาว กัณฐิกา  วาหะรักษ์
64
นางสาว อรอุมา  เจริญศรีเมือง
65
นางสาว ธนัชพร  คำภูษา
66
นางสาว เพ็ญภักดิ์  นันต๊ะเสน
67
นางสาว ปิยะฉัตร  วิราธร
68
นางสาว ศิริมา  โสโท
69
นางสาว รจนวรรณ  ภูเนาว์นิล
70
นางสาว ปวีณ์สุดา  ภูคำแสน
71
นางสาว ปิยพร  แก้วโคตร
72
นางสาว สุดารัตน์  นิลศิริ
73
นางสาว จุฑามาศ  หาชานนท์
74
นาย รัฐพล  สุขจิตต์
75
นางสาว ดวงหทัย  พิทักษ์เจริญวงศ์
76
นางสาว ปาจรีย์  เอกทัศน์
77
นางสาว จุภาพร  ปุสันเทียะ
78
นางสาว ทัศวรรณ  โพธิขำ
79
นางสาว นิจภารัตน์  พงศ์พีระชัย
80
นางสาว ประภาวดี  ประยูรสิทธิ
81
นางสาว เพ็ญณี  สีพิมพ์สอ
82
นางสาว ทิพากร  เป้าบุญปรุง
83
นางสาว ศุรีมาศย์  เลขะสุวรรณ
84
นางสาว ธันย์ชนก  พันธุ์เดช
85
นางสาว ศุภิสรา  วิมลวัตรเวที
86
นาย ธนวัฒน์  แสงเย็น
87
นางสาว ฐิติชญา  บุญรักษา
88
นางสาว ลัดดาวัลย์  บุตรแสนคม
89
นางสาว ธนาภรณ์  ทวีศักดิ์
90
นาย สััญชัย  ทองโปร่ง
91
นางสาว วนิดา  กงเพ็ชร
92
นางสาว ศิรประภา  พงษ์ภักดิ์
93
นางสาว ชุติมณฑน์  หาญวงศ์
94
นางสาว ภัทราวดี  หงษ์เอก
95
นาย ภรัณย์ชยุตม์  ศิรศักดิ์ภูรีกุล
96
นางสาว กิตติยา  ทองคำ
97
นางสาว ฐานิดา  วิจันทึก
98
นางสาว ชุติกาญจน์  คำจันทร์
99
นางสาว อังกุลพัต  อิงครัตพันธุ์
100
นางสาว สกุณา  คล่องการ
101
นาย กานต์  แสงทอง
102
นางสาว เณศรา  เกียรติเกษมสุข
103
นางสาว นัทสิมา  ภามนตรี
104
นาย ไชยพงศ์  ปานมีศรี
105
นาย อภิชัย  ทิพเสนา
106
นางสาว นริสรา  เหลาเกิ้มหุ่ง
107
นางสาว อรอนงค์  บุญมา
108
นางสาว กิตติยา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
109
นางสาว กวินนาถ  พาจันทึก
110
นางสาว ณิชณิชา  พลเยี่ยม
111
นาย สานนท์  หมื่นรัตน์
112
นางสาว ชุติกาญจน์  พนมวัฒนคุณ
113
นางสาว ภูริชญา  ยี่ทอง
114
นางสาว ธัญญ์ฐิตา  แสนสีมนต์
115
นางสาว นภาพรรณ  หาญเชิงชัย
116
นางสาว หทัยชนก  สารสม
117
นางสาว สุชานาถ  รอดน้อย
118
นางสาว วรรัตน์  โพธิ์ไพจิตร์
119
นาย นัทธพงศ์  วิวิธสุรการ
120
นางสาว ภูริตา  ดีรุ่งทรัพย์
121
นางสาว อารีรัตน์  แซ่เอี้ย
122
นางสาว อาภัสรา  บุญทีไธสง
123
นางสาว บุญญา  ลาวพิมาย
124
นาย อติเทพ  คล้ายเพ็ชร
125
นางสาว นาโอโกะ  อิวาตะ
126
นาย อมลวัฒฑ์  พิลาภ
127
นางสาว ณัฐกา  สิทธิ
128
นาย สุรภูมิ  บุญแดง
129
นาย ธีรพงษ์  แซ่จึง
130
นางสาว พรสินี  เทพโอทา
131
นางสาว ปริมประภา  ดวงเศษวงศ์
132
นาย ธิติวุฒิ  อุปถัมภ์
133
นางสาว  กนกพร  ไกรวิเชษฐ์
134
นางสาว ชนมล  เนตรวิเศษ
135
นางสาว สุรัตน์จนี  อินทรจักร
136
นางสาว ศจีรัตน์  พรศรีระ
137
นางสาว ทัตนสร  ปัญจมาศิริ
138
นางสาว ศศิธร  ไขกระโทก
139
นาย กฤษณพันธุ์  ภูแซมศรี
140
นาย ดิฐษกร  ภูมิภาค
141
นางสาว กานต์ชนก  สุขพิทักษ์
142
นางสาว รัตติยากร  คำแสนหมื่น
143
นางสาว โยธกา  บุญรักษา
144
นางสาว ศิวาภรณ์  ประมวล
145
นางสาว จิรารัตน์  ภู่ระหงษ์
146
นางสาว กนกกัญญ์  บุตรปาละ
147
นางสาว สุพิชญา  ฉิมวงศ์
148
นางสาว ธัญวรัตน์  จอมทรักษ์
149
นางสาว สุภรา  มนูศิลป์
150
นางสาว อภิชญาพร  ศรีบุศยกุล
151
นางสาว ธนวรรณ  ลี้บุญฮูง
152
นาย รัตนันท์  เหล่าเมธากร
153
นาย ภูมิสรรค์  สุธรรมทาน
154
นางสาว สุทธยา  อย่างสวย
155
นางสาว พรรณงาม  ศรีสร้อย
156
นางสาว ปัญชิกา  ผดุงสิทธิโชค
157
นางสาว เรือนแก้ว  จงกลรอด
158
นางสาว พรชนก  เพิ่มพูล
159
นางสาว ปภาวรินท์  โทมล
160
นางสาว ณัชญ์ศิกานต์  โยมศรีเคน
161
นางสาว ศุภรัศมิ์  ช่วยชูวรรธนันท์
162
นาย ภัทร  สงวนทรัพย์
163
นางสาว ศิวัจนา  นันทมานพ
164
นางสาว ธันญา  อาจฤทธิ์
165
นาย ศุภกฤต  ภาระดี
166
นางสาว ศิรดา  ปะวะภูชะเก
167
นางสาว ดวงตะวัน  วันดี
168
นางสาว เมวิยา  มังสุไร
169
นางสาว อินทิพร  ทองดี
170
นางสาว วรัญญา  ไชยขันธ์
171
นางสาว ดวงกมล  ชุ่มมา
172
นาย ณัฏฐ์ลัตตัล  หอนงาม
173
นาย คมกริช  ก่องนอก
174
นางสาว วริศรา  ประสาททอง
175
นางสาว สมนา  สินธวาชีวะ
176
นางสาว สุธารัตน์  ประสงค์ศิลป์
177
นางสาว ปรมี  ครสาคู
178
นางสาว สุนาภา  ผลสว่าง
179
นางสาว มานิตา  พรมวัน
180
นาย บุญญภัทร  บุญธาราม
181
นางสาว วราภรณ์  ชำนาญพานิชสกุล
182
นางสาว วรัญญา  ทวันเวทย์
183
นางสาว จินตปภาฬ์  แก้วสุด
184
นางสาว อัจฉรา  หนูวงศ์
185
นางสาว จริยาภรณ์  แช่มชื่น
186
นางสาว ศศิกานต์  เดชเดชา
187
นางสาว อังควรา  แดงมูล
188
นางสาว สิริสุดา  วาดโคกสูง
189
นางสาว อคิราห์  แดงมูล
190
นางสาว ธนิสร  ทับทิมอ่อน
191
นางสาว สุพิชชา  อธิมุตติกาล
192
นาย วีรภัทร  ผลสมบูรณ์
193
นางสาว นวพร  ฉัตรวิริยะเจริญ
194
นาย วิทยา  ช่างสลัก
195
นางสาว สุธาวัลย์  ศักดิ์สิน
196
นางสาว รุ่งทิพย์  ไกยะวินิจ
197
นาย มฆวัน  ศรเกษตริน
198
นางสาว นิชาภา  อยู่คง
199
นางสาว สิริยากร  คูตระกูล
200
นางสาว โยษิตา  ลาภไธสง
201
นางสาว กมลพรรณ  อุไรพันธ์
202
นางสาว ณัฐริภา  จามน้อยพรม
203
นางสาว พิมพ์วิภา  แสงนอก
204
นาย ปิยพัทธ์  แสนโภชน์
205
นางสาว เจนจิรา  สุวรรณหาร
206
นางสาว พิชญา  แสนศรี
207
นางสาว จีรภา  สุดาเดช
208
นางสาว ประภาพร  ผ่องแผ้ว
209
นาย จอมทัพ  นารคินทร์
210
นาย ทัศพล  แสงสุรศักดิ์
211
นาย รณกร  จิรเศรษฐากูล
212
นาย จิรายุส  ช่วงไชย
213
นาย ปวีณ  จันทร์รัตน์
214
นางสาว สิริกร  บัวสวัสดิ์
215
นางสาว อัญมณี  เดชคลัง
216
นางสาว ศุภศิริศศิธร  ศรีสวัสดิ์
217
นางสาว พิซิร่า  ฮามาเลียนัน
218
นางสาว สุไฮลา  บือแน
219
นางสาว นภัสกร  หนูทอง
220
นางสาว กิติยาภรณ์  นนทะภา
221
นาย นัฐพงษ์  ศิริวรรณ
222
นางสาว ศิริขวัญ  สืบมี
223
นางสาว ดุษฎี  บุญตา
224
นาย นัสตพล  คำแปง
225
นาย ปราณประวีร์  แป้งเงิน
226
นางสาว แพรวพรรณ  พิลาทอง
227
นางสาว สิริยากร  อุบลแสน
228
นางสาว ฐาปนัท  ใหม่อ่อน
229
นางสาว ปิยะธิดา  ชิณเทศ
230
นางสาว เธียรรัตน์   ภูมิโยชน์
231
นางสาว อนัญญา  เฉลิมเกียรติภักดี
232
นาย สุธีร์  พรวาปี
233
นาย ศิวัช  สาครเจริญ
234
นางสาว รุ่งทิวา  บุญครอง
235
นางสาว จณิสตา  เนสุสิน
236
นางสาว อัญชรีพร  พลเขต
237
นางสาว สุภาภรณ์  บางละมาต
238
นางสาว ยุพรัตน์  อุ่นรัตน์
239
นาย จิตรกร  ไข่รัศมี
240
นางสาว ณัฐฐา  พรรื่นเริง
241
นางสาว สิริวิมล  แสงหิรัญ
242
นางสาว อภิญญา  ทับเอี่ยม
243
นางสาว ทัดญาพร  วรรณะศิลปิน
244
นางสาว อนงค์นาฎ  พิทักษ์กุลเจริญ
245
นางสาว เมธารินทร์  สุวรรณจักร์
246
นาย ทวีศักดิ์  เจริญจิตต์สกุล
247
นางสาว เจริญสุข  พรคณาปราชญ์
248
นาย ปัณณวิชญ์  บุญเรือง
249
นางสาว พิจิตรา  ธนชัยภิวัฒนกุล
250
นาย มิตร  สินธุพันธ์ประทุม
251
นางสาว ชญานิษฐ์  แหลมไพศาล
252
นางสาว อาทิตยา  องอาจ
253
นางสาว สุกัญญา  เรียนเวช
254
นางสาว นชกร  ศรีปัญญา
255
นางสาว สุมาลี  สู้โนนตาด
256
นาย อธิชนัน  วงศ์อรุณ
257
นางสาว เสาวลักษณ์  นครสันติภาพ
258
นางสาว เฌองาม  ลิ้มประเสริฐ
259
นางสาว ชฎาธาร  ธนะภูมิชัย
260
นางสาว จุฑาทิพย์  รุ่งอุทัยถาวรสุข
261
นางสาว จันทิภา  จันทร์ศรี
262
นางสาว วนิดา  สำโรงพล
263
นางสาว ศิริลักษณ์  ศรีวิชา
264
นางสาว กัณฐิชา  พระสาทพร
265
นางสาว อัจฉราพรรณ  นันทขันธ์
266
นางสาว อิสรีย์  วินัยแพทย์
267
นางสาว นัจนันท์  กิณเรศ
268
นางสาว ชนกานต์  จันทิชัย
269
นางสาว นารีนาถ  เลิศผล
270
นางสาว ณิชญานนท์  มูลเอก
271
นางสาว ปุณยาพร  ศรีวิโรจน์
272
นางสาว วลัยประภา  แสนอ้วน
273
นางสาว ชนาธินาถ  แสนอ้วน
274
นาย บวรภัค  คำนูเอนก
275
นาย นพกฤษฏิ์  ฐิติกรวุฒินันท์
276
นางสาว จิดาภา  ชาน้อย
277
นางสาว เตชินี  ไชยโย
278
นาย วิทยา  โพธิ์ลาภ
279
นางสาว ธัญญลักษณ์  ไชยเม็ง
280
นางสาว พรพรรณ  ผุโคตร
281
นางสาว จิดาภา  มณีพินิจ
282
นางสาว ชฎาพร  ชินนะ
283
นางสาว กานต์ชนก  เชาวลิต
284
นางสาว ธัญลักษณ์  พิทักษา
285
นาย การิต  ทาระพันธ์
286
นางสาว กรรัมภา  สุนทรส
287
นางสาว ปรีณาภา  คงสินสุวรรณ
288
นาย ชลวิทย์  กัณนะเรศ
289
นางสาว สุถมาส  โชคชัยรัชดา
290
นางสาว เมธาวี  บุญปลูก
291
นางสาว นพัสร  พรมรัตน์
292
นางสาว กฤติยารัตน์  บุญประสิทธิ์
293
นางสาว รัฐภรณ์  เทียนไสย
294
นางสาว อาริยา  นันทพรสิริพงศ์
295
นางสาว รัชนก  วงค์คำ
296
นางสาว ธนาภรณ์  ภาวะดี
297
นางสาว จิราภรณ์  ทิพประมวล
298
นางสาว ศานต์ฤทัย  นาคเกษม
299
นาย วีรยุทธ  เมฆคุ้ม
300
นางสาว อัจฉรียา  ฝาชัยภูมิ
301
นาย พงศธรณ์  ขาวไชยมหา
302
นางสาว สุชาสิณ๊  พิมาทัย
303
นางสาว ชญานิศ  โฆษิตพิมานเวช
304
นางสาว สุธิดา  พงษ์เผือก
305
นาย อิมรอน  นาแว
306
นาย ธนพนธ์  ถวิลวงษ์
307
นางสาว จารุดา  ตั้งชอบธรรม
308
นาย ธนภูมิ  แคนยา
309
นางสาว ณัฐวิภา  ตรวจสมบัติ
310
นางสาว ปัณฑารีภรณ์  อุปจันแพงวงศ์
311
นาย ธนพล  พลายระหาร
312
นาย อัศม์เดช  เสริมสุข
313
นางสาว จิราพัชร  ศรีเรือง
314
นางสาว ณัฎฐณิชา  ปัทมปราณี
315
นางสาว ชนมน  กุลสวัสดิ์
316
นางสาว จุฑามาศ  ชมภูวงศ์
317
นาย อัษฎาวุฒิ  ฉาบทับทิม
318
นางสาว สราญรัตน์  ทันพานิชย์
319
นางสาว สุวิชา  น้ำเพชร
320
นางสาว อภิรดี  ตุลานนท์
321
นางสาว เมวดี  พิทักษ์พรชัย
322
นาย อิสรา  ศรีพรหม
323
นางสาว มยุรฉัตร  ชัยมาลา
324
นางสาว ชฤภัทร  ชัยล้อรัตน์
325
นางสาว อรทัย  สกุลชัยวัฒนา
326
นางสาว ธารญา  จินดารัตน์
327
นางสาว ไรวินท์  ทองดี
328
นางสาว อุไรวรรณ  อวนศรี
329
นางสาว อรจิรา  นามประดิษฐ์กุล
330
นางสาว กุลฉัตร  แสงนาค
331
นางสาว วริศรา  ขันทอง
332
นางสาว ชนกนันท์  ธนเมธีกุล
333
นางสาว สุพัตรา  ภูสีเขียว
334
นาย ณัฐวิชญ์  ยะวงษา
335
นางสาว สิรภัทร  ลิลิตวงษ์
336
นางสาว อรอนงค์  ศรีภูธร
337
นางสาว พัชรีบูรณ์  สุทธิพิทักษ์
338
นางสาว ศรุชา  งามเหลือ
339
นาย นครินทร์  สมกิ่ง
340
นางสาว สโรชา  รัตน์ประทุม
341
นางสาว สุชัญญา  โสวิชัย
342
นางสาว สรัญพร  ภู่สกุล
343
นางสาว ธมลวรรณ  จันทร์ฝ่าย
344
นาย วรรธนะ  วิเทียนเทียบ
345
นางสาว นันท์นภัส  สีเดะ
346
นางสาว พรทิพย์  ตั้งใจ
347
นางสาว ธันย์ชนก  รัญดร
348
นางสาว ปานทิพย์  ราชาวงษ์
349
นางสาว ชนิกานต์  จุฬา
350
นาย เจษฎา  สิงห์บุบผา
351
นางสาว พรนภา  จันทร์เรือง
352
นางสาว วัจน์พร  ศรีชมภู
353
นางสาว พรรณนิภา  ศิริเบญจา
354
นางสาว มัลลิกา  โพธิ์ศรี
355
นางสาว ปวิตรา  วิลาสสูงไกล
356
นางสาว พรรณภัค  สุนทรารักษ์
357
นาย พิพัฒน์  รักนุกูล
358
นางสาว กาญจนาพร  ทศนักข์
359
นางสาว สุธีรพร  ทัศนสุวรรณ
360
นางสาว อรอุมา  โกนันต์
361
นางสาว กิติยา  หอมชื่น
362
นาย วุฒิภัส  ศิริกุล
363
นางสาว สิริลักษณ์  ไชยปัน
364
นางสาว กุลภาญา  ทองกุลธนันท์
365
นาง กนกพร  บุญวัฒนื
366
นางสาว ตฤติยา  ไสยกิจ
367
นางสาว อรนุช  อรรคศรี
368
นางสาว เรืองทิพย์  ผิวมะลิ
369
นางสาว จัสมิน  ทานะกัณฑ์
370
นางสาว เสาวลักษณ์  ศรีราชเลา
371
นางสาว จารวี  วีระทอง
372
นางสาว น้ำใส  ศรีโสภา
373
นางสาว พิชญาภา  ลีลา
374
นางสาว กิติบดี  นิธิเดชวิศิษฏ์
375
นางสาว ณัฐภรณ์  ผันผาย
376
นางสาว ปิยพร  โสใหญ่
377
นางสาว ขนิชฐา  หล่าบุตรศรี
378
นางสาว อภัสรา  ผันพิมาย
379
นางสาว ญาณิศา  เตชะมา
380
นางสาว ศรุดา  เหล่าวงษา
381
นางสาว พาณิภัค  นันทเวช
382
นางสาว อารียา  เสียงล้ำ
383
นางสาว ปริญญาพร  พะสุวรรณ
384
นางสาว ณัฐพร  เศษดี
385
นาย ปราโมทย์  พิมแพนไชย
386
นางสาว บุณยานุช  พรหมเขจร
387
นางสาว หทัยกานต์  นาระกูล
388
นางสาว สุพรรษา  รักษา
389
นางสาว มาริสา  เรืองโรจน์
390
นางสาว ปัจฉิมาพร  จุปะมะนะ
391
นางสาว วิจิตรา  ทัดสารี
392
นางสาว สิริพัชร  ช่างไม้
393
นางสาว สุขุมาภรณ์  ทับทุ่ง
394
นางสาว สิวิมล  เรืองธวัชศิลป
395
นางสาว วิมนทกาญจน์  จันทร์เพ็ง
396
นางสาว สิริพรรณ  เคหาบาล
397
นางสาว กรกนก  สุขเสริม
398
นางสาว ณัฐธิดา  ผ่านเมือง
399
นางสาว รักษ์ม่านฟ้า  อุฤทธิ์กิตติธรา
400
นางสาว จิตติมา  หลักศิลป์
401
นางสาว รัตนาภรณ์  แพงด้วง
402
นางสาว ณัฐปภัสร์  อารีย์พัฒนไพบูลย์
403
นางสาว ธันยาภรณ์  รุ่งเรือง
404
นางสาว มินตรา  ชำกรม
405
นางสาว ธนาพัช  โนนทิง
406
นางสาว อโรชา  พิชัย
407
นางสาว นภัสสร  รัตนาไลย
408
นางสาว ฐิติมาส  บุญรำไพ
409
นาย เกียรติภูมิ  ศิริกุล
410
นางสาว วิภาวรรณ  ปันยารชุน
411
นางสาว กัญญา  เสี่ยงสาย
412
นางสาว บัณฑิตา  ปวงนิยม
413
นางสาว วนิดา  แสนศรีโสภา
414
นาย ธนวิชญ์  โคตรพันธ์
415
นางสาว อรณิช  พูลเพิ่ม
416
นางสาว ศิริพร  เกิดจิตร
417
นางสาว อภิญญา  รักษาอยู่
418
นางสาว กัณฐมณี  กายราช
419
นางสาว เบญจมาวดี  ดอนจันทร์โคตร
420
นางสาว มณีกานต์  พงศ์พระธานี
421
นางสาว ปิยะนุช  คุณแผน
422
นางสาว ปภาวรินทร์  ท้าวน้อย
423
นางสาว รัชนก  พรไตร
424
นางสาว ดลนภา  สิงขรอาสน์
425
นาย พีระพงศ์  ด่านเลิศฤทธิ์
426
นางสาว จิรัชฌา  เชษฐพัฒนวนิช
427
นางสาว ธิดารัตน์  ปราณีตพลกรัง
428
นางสาว นัฐวดี  นาคร้าย
429
นางสาว สุนิสา  ปลั่งกลาง
430
นางสาว อนันตพร  นาคดิลก
431
นางสาว สุวัจนี  บุญศรี
432
นางสาว วีรยา  ประวัติเมือง
433
นางสาว กิตตินันท์  สุฉันทะบุตร
434
นาย รุ่งวิกรัย  โสโพธิ์ทอง
435
นางสาว วัลลภา  หะริตา
436
นางสาว ธัญลักษณ์  ทุมดี
437
นาย สหราชย์  ป้ายนอก
438
นางสาว กาญจนา  ไชยสมบัติ
439
นางสาว สุปรียา  ใจก้าวหน้า
440
นาย ภูบดี  ชัยวรรณคุปต์
441
นางสาว อทิตญา  ศรีกันทา
442
นางสาว สุมิตรา  มงคลเกตุ
443
นางสาว ธีรพร  พุทธวงษ์
444
นางสาว ภัทราวดี  บาบุญ
445
นางสาว สุจิตตาภา  เดชชัย
446
นางสาว รุจิรา  ศรีวิเศษ
447
นาย ไพศาล  ศั้กดิ์ปรีชากุล
448
นางสาว กนกวรรณ  วงค์คำ
449
นางสาว ศิริรัตน์  ลีรัตน์
450
นางสาว ตุลาวรรณ  ศรีเกตุ
451
นางสาว ณัฐรวี  โครธาสุวรรณ
452
นางสาว วิภาวรรณ  อาบสุวรรณ
453
นางสาว สุทธิดา  เพชรเยี่ยม
454
นาย จิรัฐพงษ์  ฉายศิริ
455
นางสาว อัจฉราภรณ์  วงค์นางาม
456
นางสาว ณิชกานต์  ช่วยค้ำชู
457
นางสาว กุลณรีย์  ภูกิ่งเงิน
458
นางสาว ชนกฤทัย  เถื่อนนาดี
459
นางสาว ณัฐณิชา  แก้วมหาดไทย
460
นางสาว ภัทราวดี  ศรีเจริญทอง
461
นางสาว นวพร  รัตนจันทรานนท์
462
นางสาว จุฑามณี  คมขำ
463
นางสาว สุลักษ์ขณา  ไชยสุริย์
464
นาย ปิยวัฒน์  กุลชาติ
465
นางสาว ลภัสฐนันท์  ธาราเสาวรภย์
466
นางสาว ภัทราภรณ์  ศรีลา
467
นางสาว อภินันทน์  สมพงษ์
468
นางสาว จิดาภา  รักญาติ
469
นาย ธีรศักดิ์  โภคทรัพย์
470
นางสาว จุฬาลักษณ์  แสงห้าว
471
นางสาว แพรพลอย  หนูแสน
472
นางสาว ลลิตา  บุญหลง
473
นางสาว ปัญญ์ศิริ  บุ้งทอง
474
นางสาว กาญจนาพร  สุริยะจันทร์
475
นางสาว สกุลรัตน์  น้อยสุวรรณา
476
นาย จักรี  ศรีภากร
477
นางสาว ญาดา  วิเศษผง
478
นางสาว อาทิตยา  จิตตจำนงค์
479
นางสาว รัตนา  แก้วกล้า
480
นางสาว ปุริมปรัชญ์  ทรงคาศรี
481
นางสาว ลีนา  เบ็ญสุหลง
482
นางสาว กชกร  มีมาก
483
นาย ธนพล  คณาวัลย์
484
นางสาว สุดารัตน์  วงษ์พิมน
485
นางสาว ขวัญกมล  พรหมโชติ
486
นางสาว สุประภาดา  ผางโคกสูง
487
นางสาว จารุภัทร  สื่อวงศ์สุวรรณ
488
นางสาว กุลจิรา  เหล่าคนค้า
489
นางสาว ณัฐวลัญช์  ยิ่งยืน
490
นางสาว ฐิติพร  โสมหา
491
นางสาว พรนภา  เครือนาค
492
นางสาว วรนุช  ดวงประทุม
493
นางสาว ดารณี  โสดามุข
494
นางสาว แพรพรรณ  จันทะภา
495
นางสาว พรญานี  สีชำนิ
496
นางสาว ธิติมา  ผานาค
497
นางสาว กชกร  สาระนันท์
498
นาย ธนกิจ  บัวชาวเกาะ
499
นางสาว จุฑามาศ  จันทร
500
นางสาว เบ็ญญาทิพ  สีทาวัน
501
นางสาว ปณัฏฐา  ไทยอุดม
502
นางสาว กรรณิการ์  มาตหมาย
503
นางสาว รัชนีกร  วรรณพงษ์
504
นางสาว ณัฐนรี  ระวาทชัย
505
นางสาว อัยดา  วงศ์ปรเมษฐ์
506
นาย โสธร  เพ็ชรตะกั่ว
507
นางสาว สิริกานต์  พระสว่าง
508
นาย ปิยะพล  ศรีปัตติวงศ์
509
นางสาว ชุลีพร  ตนาวรรณ
510
นาย นิติ  ศรีกงพาน
511
นางสาว แก้วตาสถิต  มีบุญ
512
นางสาว มธุมิศร์  ลิ้มสุวรรณ
513
นางสาว ทิพวรรณ  สมวงศ์
514
นางสาว ธนพรรณ  กูลอิสสริยะ
515
นาย ธีรวัฒน์  เลิศวานิชย์กุล
516
นางสาว คาเมล  แต้มแก้ว
517
นางสาว ศุภาพิชญ์  แซ่โง้ว
518
นาย ธนเดช  ปรัชญาทิตย์กูล
519
นาย อติกรณ์  เลิศศักดิ์วิมาน
520
นางสาว ขนิษฐา  นนทะภา
521
นางสาว ยุภาพร  สิงห์พันธ์
522
นางสาว กัญฐิมาภรณ์  นุตระ
523
นางสาว อัจฉราวรรณ  ศรีษา
524
นางสาว กิ่งแก้ว  ชื่นโพธิ์
525
นางสาว พรรณนิดา  เสนาใน
526
นางสาว วิภาดา  สัมฤทธิ์รินทร์
527
นางสาว อังศุมาลิน  ทวีผล
528
นาย สินตะวัน  พรหมภูวัลย์
529
นางสาว วงศ์เดือน  ใจเที่ยงธรรม
530
นางสาว ฐิติพร  สมุทร
531
นางสาว ธัญพิชชา  ทรงประโคน
532
นาย ศุภวัชร  อุ่นจิต
533
นาย ปฏิภาณ  ปัทมาลัย
534
นางสาว สุจิตรา  ดวงมาลัย
535
นางสาว กนิษฐา  หงคงคา
536
นางสาว สโรชา  สุธงษา
537
นางสาว คณิตา  สุดา
538
นางสาว พิชญาภรณ์  บุญมา
539
นางสาว กาญจนาพิทักษ์  เฉลิมหมู่
540
นางสาว ฉมามาศ  ศิริจันทพันธุ์
541
นางสาว รินรดา  ประทุมชาติ
542
นางสาว ทิยาพร  มากลาง
543
นาย จักรพงษ์  อามาตย์ศรี
544
นางสาว มณีนุช  เรืองเดช
545
นางสาว ชไมพร  สิทธิขันแก้ว
546
นางสาว อภิรดี  แก้วสีขาว
547
นางสาว เบญจวรรณ  ปะระติ
548
นางสาว สุภรณี  ทองทวี
549
นางสาว โชษิตา  ใจแน่น
550
นางสาว กมลเนตร  ทิพย์รองพล
551
นางสาว ชุติสรา  โยธานันท์
552
นางสาว ภัคสุภา  ทองอินทร์
553
นางสาว ชฎาพร  ไหลหาโคตร
554
นางสาว ชุดาภา  พงสะพัง
555
นางสาว นัจนันท์  บุตรสาร
556
นาย มกรนนท์  รณสิทธิ์
557
นางสาว พัทธ์ธีรา  พิศชาติ
558
นาย สุริยะ  ศิลา
559
นางสาว ศริญญา  คำอ้าย
560
นางสาว ปรัศนีย์  ถิ่นก้อง
561
นางสาว พิมพ์ชนก  จิตนอก
562
นางสาว กนกวรรณ  น้อยสุข
563
นางสาว จุฬารัชต์  ศิริวัจนพร
564
นางสาว ปาริชาต  ซิสกุล
565
นางสาว พิมพ์ชนก  พรหมชัยนันท์
566
นางสาว สุพิชญา  ธีระปกรณ์กุล
567
นางสาว วิรดา  สิทธิโชติ
568
นางสาว ปิยกร  สอนเอี่ยม
569
นางสาว ยูถิกา  พาณิชย์วิบูลย์
570
นางสาว ขวัญสุรีย์  คนเสงี่ยม
571
นางสาว ณัฏฐณิชา  โคตวี
572
นางสาว สุมินตรา  นนท์พละ
573
นางสาว สุทธิ์ธิดา  ดวงวิเศษมาตย์
574
นาย พิชญรัช  ระวังวงศ์
575
นางสาว ขนิษฐา  คำพุ
576
นางสาว กรกนก  อ่อนศรีชัย
577
นางสาว พิมพ์มาศ  เหลาคม
578
นางสาว กาญจนา  ธนพรโกศล
579
นางสาว วรัญภรณ์  วนะภูติ
580
นางสาว ชนิดา  ถาโอด
581
นางสาว นุชษรา  พรหมนัส
582
นางสาว ธัญญลักษณ์  สิงขร
583
นาย วิทยา  มหาพรม
584
นางสาว วันวิสา  แสงสุริย์
585
นางสาว ศศิพร  โพธิดอกไม้
586
นางสาว นวาระ  โกทึก
587
นาย ชวลิต  ศิริรุ่งเจริญ
588
นาย มนุเชษฐ์  มูลพงษ์
589
นางสาว กรกนก  ภูมิภักดิ์
590
นางสาว ณัฐนิชา  สีสาผา
591
นางสาว กรกช  สกุลทับ
592
นางสาว โสภา  ปะวะเสนัง
593
นางสาว กมลพัชร  สิงห์อุดม
594
นางสาว พิมพ์ตะวัน  เงาะเศษ
595
นางสาว รมย์ธีรา  เพียรภูเขา
596
นางสาว อวัสดา  พงศ์ประยูร
597
นางสาว มนฤณญา  รัตนนิมิตร
598
นางสาว กนกไทย  วงศ์ณรัตน์
599
นางสาว ชญานิษฐ์  ทำไธสง
600
นางสาว พิมพ์นิภา  สุนทรพิทักษ์
601
นางสาว เกศรา  ตั้งใจ
602
นางสาว สุทัตตา  คำพันธ์
603
นางสาว คณิศร์พร  กรณ์หิรัญกฤษฎ์
604
นาย รัฐพงศ์  ธานี
605
นางสาว ณัฐกฤตา  จันทร์สวย
606
นาย ปิยวัฒน์  คุ้มตะบุตร
607
นางสาว ฉัตรสุดา  คำพิทักษ์
608
นางสาว จิรภิญญานันท์  โอโน
609
นางสาว ปิยาภรณ์  ดอนไม้ไทร
610
นางสาว วรรณพิมล  กิ่งโชค
611
นางสาว ปาริษา  เทพนรินทร์
612
นางสาว หทัยภัทร  คำสวาท
613
นางสาว วชิราภรณ์  สุวรรณคร
614
นาย ฉัตรดนัย  อุกฤษ
615
นาย พลวรรธน์  บุษราคำ
616
นางสาว ฐิติรัตน์  สุทธิประภา
617
นางสาว จิราภรณ์  มณีแสน
618
นางสาว รจนา  ปุระเสทะยัง
619
นางสาว ธัชฏาพร  ล้อวงศ์งาม
620
นางสาว ศุภกานต์  ทองอ่วมใหญ่
621
นางสาว วรีรัตน์  พรมเผ่า
622
นาย อรรถชัย  สุทธิมาตร์
623
นางสาว พัชรประภา  เนียมหอม
624
นางสาว ธวัลพร  ทองเนื้อแปด
625
นาย อัสนี  เรืองศรีมั่น
626
นางสาว อัมพิกา  ชะลอกลาง
627
นางสาว ลลิตา  โพธิ์พุดชา
628
นางสาว ปวันรัตน์  จันทร์ศิริสุข
629
นางสาว รุ่งรัตน์  อัศวีนานนท์
630
นางสาว พลอยไพลิน  ชัยภักดี
631
นางสาว อุษา  ศิริโรจน์
632
นางสาว วินิตตา  ธงสันเทียะ
633
นางสาว ธิดารัตน์  เดชรัตนวิไชย
634
นางสาว ภาวดี  นุ่มวัฒนา
635
นางสาว วิภารัตน์  หัสดล
636
นาย จิรัฏฐ์  กุลัตถ์นาม
637
นางสาว กมลวรรณ  แซ่ตัน
638
นางสาว ฉัตรธิดา  ปลั่งศิริ
639
นางสาว ปารวี  ประเสริฐสังข์
640
นางสาว เมธาพร  วุฒิเศรษฐ์
641
นาย วงศธร  นาเมือง
642
นางสาว พิมพ์วิภา  นุ่มปาน
643
นางสาว พัชชาภา  จันทุวรรณโณ
644
นาย อัษฎาวุธ  โค๊ะแสง
645
นางสาว ชิดศุภางค์  บุบผาโสภา
646
นางสาว จันจิรา  สีหา
647
นางสาว ปรีดาพร  บาตรโพธิ์
648
นาย วิษณุ  ป้านภูมิ
649
นาย เจตน์  อุสาพรหม
650
นางสาว จิตรลดา  สนทาธร
651
นางสาว สุธาทิพย์  เกาะทอง
652
นางสาว พนิดา  แก้วศิริ
653
นาย ศรัณย์  ศิริสุรพงศ์
654
นางสาว สิริรัตน์  เสมียนรัย์
655
นางสาว รัตติยา  กาวี
656
นางสาว ณัฐพร  อินธิบาล
657
นางสาว โสรยา  เดชฤทธิ์
658
นางสาว คชาภรณ์  วัฒนศักดิ์ศิริ
659
นางสาว เบญญาภา  เลิศพรตสมบัติ
660
นางสาว ภาวินีย์  ธรรมะ
661
นางสาว สกาวเดือน  แสนสิทธิ์
662
นางสาว พรรนิดา  ศิลาเดช
663
นางสาว พรรณสิริ  หนิมพานิช
664
นางสาว ธัญญารัตน์  โทแก้ว
665
นางสาว พีรยา  ชมประยูร
666
นางสาว กานติมา  จันทพยัคฆ์
667
นางสาว อัจฉรา  สงเคราะห์
668
นางสาว รดาวรรณ  ศรีกาญจนเพริศ
669
นางสาว ธนภรณ์  สงเคราะห์
670
นางสาว ธนัชชา  ภาคบุตร
671
นางสาว สุพัตรา  เพียงตา
672
นางสาว ญาณิศา  จันทร์ฉาย
673
นางสาว ชฎาภรณ์  กุลแก้ว
674
นางสาว มัลลิกา  พักตร์ประไพกุล
675
นาย ชยกฤต  คุ้มตะบุตร
676
นางสาว ชุติมา  ศรีพรามณ์
677
นางสาว วีรภรณ์  วังคะวิง
678
นาย ปูรณ์  วิเวก
679
นางสาว พริมพริมา  ผดุงกิจ
680
นาย ดุลยวัต  สิงคะ
681
นาย ร่มธรรม  แสนวิเศษ
682
นางสาว ชัญญา  บุณยทัย
683
นางสาว พิมพ์ลภัส  ศิริกุล
684
นางสาว เบญจมาภรณ์  สุวโจ
685
นางสาว ชนากานต์  ทวีโคตร
686
นาย สัณห์พิชญ์  วิเศษนาม
687
นางสาว พรพิศ  จันทโรภาส
688
นางสาว ฐิรญาดา  ซื่อตรง
689
นางสาว วรินทร์ทิพย์  บุญนาน
690
นาย อธิรัช  ดำสังข์
691
นางสาว นุชิดา  ยิ่งคงดี
692
นาย เตชวิทย์  นามวิชา
693
นางสาว สุภาพร  ศรีประทุมวงค์
694
นางสาว อัคริมา  โพธิดอกไม้
695
นางสาว ภัณฑิรา  แผ่นทอง
696
นาย อภิสิทธิ์  หอมบุญ
697
นาย ณรงค์ฤทธิ์  บัวขาว
698
นางสาว ปัณฑิตา  ปัทมานุเคราะห์
699
นางสาว นวรัตน์  เพ็ชรราวรรณ
700
นางสาว รวิพร  ภักดีสมัย
701
นางสาว สุปรียา  กินโนนกอก
702
นางสาว ดลยา  สวาทสุข
703
นางสาว วิภาวี  ชัยกองชา
704
นางสาว อัจฉริยา  อุทัยมาต
705
นางสาว นีรนาท  ชัยวินิตย์
706
นางสาว ณัฐณิชา  เอี่ยมละออ
707
นางสาว พรชิตา  พรสันเทียะ
708
นางสาว ศิริอร  พรหมพันธุ์ใจ
709
นางสาว ช่อเอื้อง  รักความซื่อ
710
นาย กีรติ  พรหมโส
711
นางสาว ภัทรียา  พิมวาปี
712
นาย พงศธร  สุทธิจักร
713
นาย นิรุจต์  โคตรขันติ
714
นางสาว อุบลศิริ  แก่นโสม
715
นาย ทิสลักษณ์  คำประชุม
716
นางสาว จุฑามาตย์  ลาดโฮม
717
นางสาว พรนภา  ภูขำ
718
นางสาว กิติยา  กุลอมญ
719
นางสาว ชิงเดือน  ปิงเมือง
720
นางสาว สุรีย์รัตน์  บุญเลิศสุวสิทธิ์
721
นางสาว สายใจ  พนมไพร
722
นางสาว ประกายพรรณ  หงษา
723
นางสาว ภัทรพร  บุญญานุวัตร
724
นาย ฐนนนต์  แสงวงษา
725
นาย นัฐพงษ์  ศิริวรรณ
726
นาย ภูริพงศ์  ภูผาสุข
727
นางสาว อารียา  ศรีอินมนต์
728
นางสาว หนึ่งธิดา  วิวาสุขุ
729
นางสาว ปิยะวดี  แดงอินทวัฒน์
730
นาย ธรณ์เทพ  สร้อยสูงเนิน
731
นางสาว ภิญญาพัชญ์  จงวรรธนะศิลป์
732
นางสาว สินีนาฏ  สินอยู่
733
นางสาว ธัญญารัตน์  เชิดชู
734
นาย เอกมล  มาณะศิลป์
735
นางสาว เกษฎาพร  แสนมาตร
736
นางสาว สุลักขณา  ประทุมวัน
737
นางสาว ณฐววณ   ศรีรางกูล
738
นางสาว จุติพร  ไชยสีลา
739
นางสาว มนธกานต์  ปัญญาบุตร
740
นางสาว อริสา  สายสาร
741
นาย ศิวพัต  ตันตรา
742
นางสาว วชิตรลดา  แก่นลา
743
นางสาว ชญานิษฐ์  แก้วกันยา
744
นางสาว ณัฐวดี  สุวรรณะ
745
นาย วัฒนา  จันทร์ตรี
746
นางสาว วรุณรัตน์  อาจแก้ว
747
นางสาว นันทิดา  สายยางห้า
748
นางสาว กัญรัตน์  จรโคกกรวด
749
นางสาว พัชราพร  บุญวิเศษ
750
นางสาว เกศรินทร์  สายทิพย์
751
นางสาว ณัฐวีกานต์  เพิ่มขึ้น
752
นางสาว นันทวัน  ศรีนวล
753
นาย ทรงพล  ไกรราช
754
นางสาว ธนัชพร  ธ.น.ตื้อ
755
นางสาว กมลมาศ  ทุมพงษ์
756
นางสาว ธีรกานต์  วงค์เครือศร
757
นางสาว ธัญญ์นภัส  วิริยาวัชรนนท์
758
นางสาว นิรชา  เหล่ามาลา
759
นางสาว ปวีณ์นุช  บุญโนนยาง
760
นางสาว พิชาภรณ์  สิงห์นิมิตตระกูล
761
นางสาว อนุสสรา  บุญทิม
762
นาย พิจักษณ์  พลธานี
763
นางสาว อภิญญา  มีมานะ
764
นาย รักษ์ศิลป์  วานมนตรี
765
นางสาว สวนีย  จำเริญธรรม
766
นางสาว ชญานี  สุขนิคม
767
นางสาว เบญจมาศ  กันเมล์
768
นางสาว วิลาวรรณ  แก้ววงศ์
769
นางสาว อังคณา  สุขยฤกษ์
770
นางสาว ศุภกร  ศรีสังวาลย์
771
นางสาว ศิรินทร์ญา  ลอสวัสดิ์
772
นาย ชุติพงศ์  ศรีเพ็ญแสงพงษ์
773
นางสาว ศศิปรียา  บุญเครือชู
774
นางสาว ปัญญรัตน์  ฉลองชาติ
775
นางสาว ชลิตา  แก้วบุญเรือง
776
นาย รณกฤต  ซึ่งเสน
777
นาย ภูเบต  ไข่ชัยภูมิ
778
นางสาว ภัควลัญชญ์  โยธะไชยสาร
779
นางสาว ศิริพักตร์  จันผาย
780
นางสาว ฟ้าใส  ไชยคำ
781
นางสาว ปิยาภรณ์  ถนอมเทวศิริกุล
782
นาย ศุภชัย  เปรมศรี
783
นางสาว กิติยา  วรชิน
784
นางสาว กมลลักษณ์  คลังดงเค็ง
785
นางสาว สุพรรณี  ปัญญามี
786
นางสาว อรัชพร  วังคำแหง
787
นางสาว วิลาสินี  จอมทอง
788
นาย ภูมิภัทร  อุตทคะวาปี
789
นางสาว อาภาภรณ์  บัวใหญ่รักษา
790
นางสาว จัสมินกมนฑ์  ศิลปรัศมี
791
นางสาว ภคกุล  ก๊อกพิมพ์
792
นางสาว สุภนิดา  แสนบุตร
793
นางสาว รัตมณี  แก้งคำ
794
นางสาว จตุพร  บุตรพรม
795
นางสาว ภูริศรา  บุญลา
796
นาย ณัฐวุฒิ  ลาบโคกสูง
797
นางสาว อนุธิดา  มาลายุทธศรี
798
นางสาว ชลิดา  เรืองศรี
799
นางสาว รุจิรดา  ด่านประสิทธิ์
800
นาย พีระพงษ์  พิมตะวงศ์
801
นางสาว กรวรรณ  วรรณพฤกษ์
802
นางสาว นริศรา  วงศ์กาไสย
803
นางสาว จริญาภรณ์  พลเสนา
804
นางสาว กัญญาณัฐ  ทองดี
805
นางสาว สุวนันท์  ลุนบง
806
นางสาว ทวีพร  พงคเชนทร์
807
นางสาว วรลักษณ์  พงคเชนทร์
808
นางสาว ธีรกาญจน์  ฮวดวงษา
809
นางสาว มานิตา  เทียมทัน
810
นาย ฐาวิพัฒน์  คำภักดี
811
นาย วิศรุต  หอมพุ่ง
812
นางสาว นฤดี  ปุณณภาไพศาล
813
นางสาว ริษารัตน์  บุญผ่องศรี
814
นางสาว นันทยา  สุขเกษม
815
นางสาว รสสุคนธ์  กันธิยะ
816
นางสาว พัฒนลักษณ์  จันทร์นวล
817
นางสาว โนเบล  ซาเด็ดคาน
818
นางสาว เจษฎาพร  ปิยะพันธ์
819
นางสาว ชนิกานต์  บุญเต็ม
820
นางสาว มณธิชา  จำปาชนม์
821
นางสาว วัณวรี  แถมกลาง
822
นาย พฤฒ  ทองกันยา
823
นางสาว สุทธิรัก  สุทธิประภา
824
นางสาว ณัฐริกา  ค้ำคูณ
825
นางสาว สุพิชญ์ชญา  ปรีดิ์ธนาพงศ์
826
นาย นริน  ธนกุลอนันต์
827
นางสาว วิมลทิพย์  คมพิลา
828
นางสาว อังควิภา  ขุ่มด้วง
829
นาย นัททิตย์  แซ่หลู
830
นางสาว สุมิตรตา  บำรุงด้วง
831
นาย ราชภพ  ศรีหล้า
832
นาย สิทธิชัย  เงินโคกสูง
833
นางสาว สุรางคณา  กิ่งแก้ว
834
นาย ไกรศร  ตันตระภิรมย์
835
นาย พิศุทธิ์  กิจจาวิเศษ
836
นางสาว กรนภา  พัฒโก
837
นางสาว สุภาวดี  พวงจันทึก
838
นางสาว รัตนาภรณ์  นามพิลา
839
นางสาว สปัน  เสถียรกิจ
840
นางสาว แพรวนภา  เหมือนบัว
841
นาย ธนกฤต  วีรชาติยานุกุล
842
นางสาว อภิญญา  เย็นวัฒนา
843
นางสาว ธนพร  ชลทรัพย์
844
นางสาว เบญญา  อัง
845
นาง สิริอนงค์  อารีย์
846
นาย ภาณุพงษ์  ศรีสิทธิพรหม
847
นางสาว ฐิติภา  สีเสือ
848
นางสาว ชิณพร  ชิณศรี
849
นางสาว ศศิธร  จันคูหา
850
นางสาว ณิฑณาพัชญ์  หอมจันทร์
851
นาย จิตรภัตร์  ศรีเฉลา
852
นางสาว อัจฉริยา  กลางจันทา
853
นางสาว วรรณกานต์  ชลัมพุช
854
นางสาว อิสรีีย์  อานันทนสกุุล
855
นางสาว อมรรัตน์  ภูงอก
856
นางสาว อาทิตยา  เพ่งเล็งดี
857
นางสาว สลิลทิพย์  เอติรัตนะ
858
นางสาว ศิริพันธ์  ไวยกรรณ์
859
นางสาว อิสริยา  พึ่งเดชะ
860
นางสาว อินทุอร  คุสินธุ์
861
นางสาว ปณิดา  พิมพ์ดัง
862
นางสาว ณัฐนันท์  มานิตย์
863
นางสาว กุนจินดา  ภัทรามรุต
864
นางสาว มนัญชยา  พานิชถาวร
865
นาย ธนพล  แนนไธสง
866
นาย นันตรีนีน  ธีระสุต
867
นางสาว ชนาทิพย์  พันภูงา
868
นางสาว กรกนก  ชีกูล
869
นาย เตชินท์  วรรณพงษ์
870
นางสาว จิตราภัทร  น้อยเมืองคุณ
871
นางสาว ปรัศนียาภรณ์  มีหนองใหญ่
872
นางสาว ณัฐชยา  พาน้อย
873
นางสาว กุลสตรี  แก้วเชียงกุล
874
นาย กิตติศักดิ์  นนบุญตา
875
นางสาว อัญชลี  กิติยวงษ์
876
นางสาว สาวินี  แอ็คสดาล
877
นางสาว ภัทรารัตน์  คำเหลือ
878
นาย ปฏิภาณ  แพนศรี
879
นางสาว จิตริณีย์  ไชยอินปัน
880
นางสาว วิริญจ์  ชำนาญนฤมาณ
881
นางสาว จุฑารัตน์  สุดจริง
882
นาย พุทธิคุณ  วัฒนพงศ์สิน
883
นาย กันต์พงษ์  ชัยชนะสมบัติ
884
นางสาว นีรชา  มาตย์นอก
885
นางสาว พลอยศิริ  มูลเค้า
886
นาย ธนดล  แก่นชา
887
นางสาว สิริรัตน์  ดอนบรรเทา
888
นาย ลัญจกร  เถื่อนสมบัติ
889
นางสาว จุรีรัตน์  อุ่นลุม
890
นางสาว สรัลพร  แสนเหวิม
891
นางสาว ปวีณา  เกษมะณี
892
นางสาว สุนิสา  จิตรประพจน์
893
นางสาว เวธกา  แวดไธสง
894
นางสาว ณัฐฐิญา  ปิ่นมณี
895
นางสาว ศุภนุช  ฉัตรชัยพลรัตน์
896
นางสาว ปรียานุช  ดลรัศมี
897
นาย อุกฤษฎ์  ผลนา
898
นาย ธีรัตม์  สะท้าน
899
นางสาว จุฑาพร  สิริสกุลยวด
900
นางสาว สิรภัทร  พงษ์พันธ์
901
นางสาว ภัทรพร  ทองพุ่ม
902
นางสาว ภัทชา  ใจอ่อน
903
นางสาว วริศรา  โนนตูม
904
นาย ธาวิน  เต็มธนกิจไพศาล
905
นาย นรายุทธ  จงรักษ์
906
นาย ธนกฤต  ตาทอง
907
นาย ฐานที  อัญญะโพธิ์
908
นางสาว ศิริกานต์  ฝอยกลาง
909
นางสาว นวลอนงค์  จรลี
910
นางสาว ศุภธาร  สุวรรณาคม
911
นางสาว กุลนิดา  ประไพพันธ์
912
นางสาว ดาวสุดา  เลี่ยมกระโทก
913
นางสาว วรปภัส  นาคสุข
914
นางสาว ศิรประภา  คำเพราะ
915
นางสาว ภัสรา  สูงเจริญ
916
นางสาว ประภัสสร  จันดาบุตร
917
นางสาว นลินนิภา  อัตฤทธิ์
918
นางสาว ทิติยาพร  วาดสีดา
919
นางสาว ปานวาด  ภูหัวดอน
920
นางสาว ธัญวรัตน์  บุญมานะ
921
นาย วรวิทย์  มรรคลาภพร
922
นางสาว ปาริฉัตร  มักได้
923
นาย ภูวดล  เดชะเอี่ยมสกุล
924
นางสาว ธีรกานต์  อุดมทวี
925
นางสาว ภัธรวรินทร์  สีดาน้อย
926
นาย ธนาธิป  พนาจันทน์
927
นางสาว นันทรัตน์  อนุสรานนท์
928
นางสาว ภัคนันท์  เจริญเขต
929
นางสาว สวรินทร์  แสงชมภู
930
นางสาว มัลลิกา  พลลาภ
931
นางสาว ศิขรินทร์  ถิ่นคำบง
932
นางสาว พิชญา  บัวผัน
933
นางสาว วิชนีย์  สุระมิตร
934
นาย อภิวัฒน์  สวัสดิรมย์
935
นาย เนวิน  บุตตรี
936
นางสาว ปริญญาพันธ์  ทบภักดิ์
937
นางสาว อลิตา  นวลงาม
938
นางสาว ดารุณี  คำสิงห์
939
นางสาว วาริน  เอกสูงเนิน
940
นางสาว อารีรัตน์  บัวนิล
941
นางสาว พิชญา  วรดี
942
นาย อุกฤษฎ์  ผลนา
943
นาย ธนะรัชต์  จำรัสไว
944
นางสาว ธันย์ชนก  บรรจงธรรม
945
นางสาว พฤกษาชล  โพธิจักร์
946
นางสาว ชญานี  เลิศนิทัศน์
947
นางสาว นิชานันท์  ตันตระภิรมย์
948
นางสาว ศิรประภา  ศรทาเวช
949
นาย ตะลันต์  อิสิสิงห์
950
นาย ธนาธิป  ตั้งอัคระ
951
นางสาว ธิดารัตน์  จ้ำดา
952
นางสาว ภัณฑิลา  มะเริงสิทธิ์
953
นางสาว จันทรัสม์  มีลาภ
954
นางสาว สิริสกุล  พันธะไชย
955
นางสาว สุนัสรา  พลศักดิ์
956
นางสาว ธิดารัตน์  จ้ำดา
957
นางสาว ขนิษฐา  กองทา
958
นางสาว พรทิวา  ประมูล
959
นางสาว หทัยรัตน์  อรุโณทัย
960
นางสาว ลัลน์ลลิต  เกียกขุนทด
961
นาย พงศ์พิพัฒน์  กินรีแซ
962
นาย กฤษดา  ปราบนอก
963
นางสาว มณทิฌา  สัตยวงษ์
964
นาย ต่อตระกูล  หนองสูง
965
นางสาว จุฑารัตน์  เพียลาดไหล
966
นางสาว สุวิชชา  คำแฝง
967
นางสาว ปรีชญา  ชิยชีย
968
นางสาว ลัดดาวัลย์  เบ้าหล่อ
969
นางสาว วรรณพร  เพียรใหม่
970
นางสาว พัชรพร  หลายพัฒน์
971
นางสาว วิภาวรรณ  ขอบ่มกลาง
972
นางสาว ปรินทา  มหาโภคัย
973
นางสาว สาธิมา  บูรณะบัญญัติ
974
นางสาว วันวิสาข์  ศรีทอง
975
นาย จิณณวัตร  อินทรสงเคราะห์
976
นางสาว ณิชกานต์  ศิริจันดา
977
นาย ธนกฤต  ทัศนขนิษฐากุล
978
นางสาว สุชาดา  เปรมพงศ์พันธ์
979
นางสาว พิจิตรา  เมฆสูงเนิน
980
นางสาว มณฑกาณต์  สังฆะมณี
981
นางสาว สุวนันท์  ลุนบง
982
นางสาว รจนา  ปุระเสทะยัง
983
นางสาว กรองกาญจน์  สุทธมาตย์
984
นางสาว ศุภลักษณ์  สุภรัตนกูล
985
นาย เทวราช  อินทสูตร
986
นาย จิรายุ  ชมภูน้อย
987
นาย ศุภโชค  สุขประเสริฐ
988
นางสาว อินทิรา  เทียบเพีย
989
นางสาว ยุพารัตน์  สีอ่อน
990
นางสาว ปิยะวรรณ  แสงแก้ว
991
นางสาว กุลธิดา  นนทภา
992
นางสาว จีรนันท์  จันทร์เพ็ง
993
นาย ฌาณิศ  เตียสวัสดิ์
994
นางสาว อภิญญา  ภูกองชนะ
995
นางสาว พีรยา  ไชยรักษ์
996
นางสาว อัยญดา  บุตรเจริญ
997
นาย ชิน  ศรีวรกุล
998
นาย ภาคิน  นัทยาย
999
นางสาว อิสริยา  พึ่งเดช
1000
นาย พัฒนพงษ์  รัตนพันธ์
1001
นางสาว พรศิริ  ทองแท้
1002
นางสาว ชนากานต์  แสงวงค์
1003
นางสาว พัชราภรณ์  ยวงจอหอ
1004
นาย จิรายุส  ภานันท์
1005
นางสาว อินทิรา  บุญยะพันธ์
1006
นางสาว พิชญ์สินี  ศรีอนุพันธุ์
1007
นางสาว เกศชฎาพร  ผาสุโพธิ
1008
นางสาว จิตรโสพิณ  คลังแสง
1009
นางสาว วิภาวี  เศรษฐ์ธนานุรักษ์
1010
นางสาว รวิสรา  ตันศรี
1011
นาย จิระวัฒน์  ศิริสุนทรกูล
1012
นาย อัษฎาวุธ  เจริญวัย
1013
นางสาว ฐิตยาภรณ์  บุญพิมพ์
1014
นางสาว ชิดชนนี  รื่นเมธี
1015
นางสาว เพ็ญพิชชา  สมศักดิ์
1016
นางสาว อรญา  สายเสน
1017
นางสาว ชฎาพร  สาระทรัพย์
1018
นางสาว พรณิภา  วงษุเพ็ง
1019
นางสาว พรพรรณ  วงษ์ตรีศรี
1020
นางสาว ศกลวรรณ  เสนามาตย์
1021
นาย ธนชาติ  ภูทำนอง
1022
นาย กฤษประชา  ผาสุข
1023
นางสาว ภัทรวรินทร์  จันทร์ศรี
1024
นาย จักรธร  บุญรินทร์
1025
นางสาว สวรรยา  ภูแช่มโชติ
1026
นางสาว วรรณวิภา  ลาดี
1027
นางสาว ณิชากร  กองมะลี
1028
นางสาว อัจฉราทิพย์  ประวัตรวโรดม
1029
นางสาว ณิชกานต์  ช่วยค้ำชู
1030
นางสาว ธิดามาศ  ภูสวัสดิ์
1031
นางสาว ธารารัตน์  เวชไธสง
1032
นางสาว ศิริวรรณ  มณีทัศน์
1033
นางสาว นลินี  ขันตี
1034
นางสาว พรรษชล  ทิทำ
1035
นาย อภิญญา  สีลา
1036
นางสาว แสงระวี  สายสุวรรณ
1037
นางสาว ทักษอร  ต่อนสุภา
1038
นาย จิรัฏฐ์  พั่วพันศรี
1039
นางสาว แคทลียา  บุดดา
1040
นางสาว อารียา  นิจพาณิชย์
1041
นางสาว รัชนีกร  วรรณพงษ์
1042
นาย ปูรณ์  วิเวก
1043
นางสาว รวิสรา  ตันศรี
1044
นาย รักอิสระ  มุกดาม่วง
1045
นาย เกียรติศักดิ์  ชวลิตสกุลชัย
1046
นางสาว กานต์ชนก  พวงพล
1047
นาย สิรวิชญ์  ชาญจรเข้
1048
นางสาว แพรวพรรณ  พลศรีลา
1049
นางสาว กุลธิรัตน์  ใจกว้าง
1050
นางสาว ชนัญญา  ทับท่าไม้
1051
นางสาว กมลพร  บุญญะโสภัต
1052
นางสาว ณัฐธิดา  ยศวัฒนา
1053
นาย กิตติคุณ  ยศเรือง
1054
นางสาว รัตติยา  อุทกัง
1055
นางสาว กุลณรีย์  ภูกิ่งเงิน
1056
นางสาว พรพิมล  หญ้าป้อง
1057
นางสาว เสาวนีย์  ถิตย์ถนอม
1058
นางสาว กมลลักษณ์  แฝงจันทร์
1059
นางสาว พิมพ์ธนา  พรรณขรรค์
1060
นาย ณัฐวุฒิ  ลาบโคกสูง
1061
นาย ธีรธรรม  ธีรธรรมนิตย์
1062
นางสาว นวพร  ฉัตรวิริยะเจริญ
1063
นางสาว รังสิยา  ลารังสิต
1064
นางสาว สุพิชชา  เสิกภูเขียว
1065
นางสาว พรรณปพร  ศิริโอด
1066
นางสาว พิมพกานต์  อภิรัตนเจริญสุข
1067
นางสาว จตุพร  ศรีษะ
1068
นางสาว วรรษมน  ศรีสิทธิ์
1069
นางสาว ณัฐธยาน์  โคตุทา
1070
นางสาว วัลนุริน  ศรีบุญวงษ์
1071
นางสาว วรรณกวี  ศรีโนนชัย
1072
นางสาว วิรารัตน์  แวดล้อม
1073
นาย รัฐนันท์  บุญศรไชย
1074
นางสาว สุกัญญา  ประสมศรี
1075
นางสาว อรวรรณ  ย่องมิ่ง
1076
นาย ธนาธิป  สายวิเศษ
1077
นางสาว มยุรินทร์  พูลสวัสดิโชต
1078
นางสาว พลอยนภัส  พิตรพิบูลโภคิน
1079
นางสาว มณธิชา  จำปาชนม์
1080
นาย ศิฬิณัฏชญากรณ์  วงศ์โพธิสาร
1081
นางสาว ธนพร  ตั้งสันติถาวร
1082
นาย ธนพล  พลดงนอก
1083
นาย สิรวิชญ์  ชินเมธีพิทักษ์
1084
นางสาว สถิตากรณ์  อรัญวงวรรณ
1085
นางสาว จิดาภา  ไพรพยอม
1086
นางสาว สุวัจนี  บุญศรี
1087
นางสาว ปรีชญา  แดงอินทวัฒน์
1088
นางสาว สกุลรัตน์  น้อยสุวรรณา
1089
นางสาว ศิรินธร  พานพล
1090
นาย ธวาทิต  แก้วพลงาม
1091
นางสาว ปุญชรัสมิ์  อินแสง
1092
นางสาว ภัทรมาศ  เรืองศรี
1093
นางสาว อรกนก  แสงห้าว
1094
นาย สัญจกร  เถื่อนสมบัติ
1095
นางสาว อริสรา  พลชุมแสง
1096
นางสาว หัทยา  กองหา
1097
นางสาว พิชชาพร  ประจำตน
1098
นาย วัชรวิทย์  ศิริสินธุวนิช
1099
นาย ณัฏฐากร  มานาดี
1100
นาย จักรกฤษณ์  เสริมแสง
1101