ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 คุณสมบัติของผู้สมัครและจำนวนรับเข้าศึกษา
 เอกสารประกอบการสมัคร
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา
 หลักสูตร
 พิมพ์ใบสมัคร

เงื่อนไขต่างๆ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2562

1.หากปรากฎว่า ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้ ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้าศึกษา
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครคนใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะถือว่า การสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. เมื่อยื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในใบสมัครอีกไม่ได้
 
© 2009-2019
Designed By Klitsana
ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ (+66)  43  204537 , โทรสาร (+66) 43 204537
E-mail : chomraj@kku.ac.th