สื่อการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ได้รวบรวมมาไว้

2560 |2559 |2558 |2557 |2556 |2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548

ปี 2560

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ สาขา ที่มา วันที่เปิด โดย
414711 นโยบายสาธารณะ PUBLIC POLICY รัฐประศาสนศาสตร์ http://e-learning.kku.ac.th/ 12-ม.ค.-60 อ. สถาพร เริงธรรม

 

ปี 2559

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ สาขา ที่มา วันที่เปิด โดย
417112 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2 INTERMEDIATE FRENCH II ภาษาตะวันตก http://e-learning.kku.ac.th/ 17-ก.พ.-59 อ. วรรณฤดี คุระวรรณ
412353 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ Persuasive Communication สารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 01-เม.ย.-59 อ. ขนิษฐา จิตรแสง
417356 สัทศาสตร์ฝรั่งเศสขั้นแนะนำ INTRODUCTION TO FRENCH PHONETICS ภาษาตะวันตก http://e-learning.kku.ac.th/ 07-ก.ค.-59 อ. เฉลิมเกียรติ มินา
417311 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 1 ADVANCED FRENCH I ภาษาตะวันตก http://e-learning.kku.ac.th/ 07-ก.ค.-59 Mr. Vincent Cheylan
422101 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 STRUCTURE AND USAGE OF BUSINESS ENGLISH I ภาษาอังกฤษ http://e-learning.kku.ac.th/ 04-พ.ย.-59 อ. ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล
428114 สารสนเทศกับการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Information and Development in Southeast Asia อาณาบริเวณศึกษา http://e-learning.kku.ac.th/ 26-ธ.ค.-59 อ. ศักดา จันประเสริฐ

 

ปี 2558

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ สาขา ที่มา วันที่เปิด โดย
406103 วรรณคดีสเปน 1 Spanish I ภาษาสเปน http://e-learning.kku.ac.th/ 19-ม.ค.-58 อ. อุดมลักษณ์ ธิสุข
406104 วรรณคดีสเปน 2 Spanish II ภาษาสเปน http://e-learning.kku.ac.th/ 19-ม.ค.-58 อ. อุดมลักษณ์ ธิสุข
418218 ประวัติศาสตร์เวียดนาม HISTORY OF VIETNAM ประวัติศาสตร์และโบราณคดี http://e-learning.kku.ac.th/ 26-ม.ค.-58 อ. ธนนันท์ บุ่นวรรณา
417448 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง ADVANCED FRENCH STRUCTURES ภาษาตะวันตก http://e-learning.kku.ac.th/ 04-ก.พ.-58 อ. วรรณฤดี คุระวรรณ
417102 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 FUNDAMENTAL FRENCH II ภาษาตะวันตก http://e-learning.kku.ac.th/ 04-ก.พ.-58 อ. วรรณฤดี คุระวรรณ
412318 การค้นคืนสารสนเทศ INFORMATION RETRIEVAL สารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 06-ก.พ.-58 อ. สมาน ลอยฟ้า
419123 พุทธศาสนาเบื้องต้น INTRODUCTION TO BUDDHISM ปรัชญาและศาสนา http://e-learning.kku.ac.th/ 23-เม.ย.-58 อ. กรรณิกา คำดี
417111 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1 INTERMEDIATE FRENCH I สาขาวิชาภาษาตะวันตก http://e-learning.kku.ac.th/ 10-ส.ค.-58 อ. วรรณฤดี คุระวรรณ
418212 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน ISAN INTELLECTUAL HISTORY อาณาบริเวณศึกษา http://e-learning.kku.ac.th/ 24-ส.ค.-58 อ. เบญจวรรณ นาราสัจจ์
416433 วรรณกรรมวิจารณ์ Literary Criticism สาขาวิชาภาษาไทย http://e-learning.kku.ac.th/ 21-ต.ค.-58 อ. อรทัย เพียยุระ

 

ปี 2557

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ สาขา ที่มา วันที่เปิด โดย
406471 วรรณคดีสเปน 1 Hispanic Literature 1 ภาษาสเปน http://e-learning.kku.ac.th/ 03-มี.ค.-57 อ. Mercedes Fuentes
412806 ทฤษฎีขั้นสูงสำหรับสารสนเทศศึกษา Advanced Theories for Information Studies สารสนเทศศึกษา http://e-learning.kku.ac.th/ 17-มี.ค.-57 อ. กุลธิดา ท้วมสุข
417101 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 FUNDAMENTAL FRENCH I ภาษาฝรั่งเศส http://e-learning.kku.ac.th/ 15-ส.ค.-57 อ. วรรณฤดี คุระวรรณ
417426 ภาษาฝรั่งเศสด้านงานเลขานุการ FRENCH FOR SECRETARIAL WORK ภาษาฝรั่งเศส http://e-learning.kku.ac.th/ 15-ส.ค.-57 อ. วรรณฤดี คุระวรรณ
418310 วิธีการทางประวัติศาสตร์ HISTORICAL METHOD ประวัติศาสตร์และโบราณคดี http://e-learning.kku.ac.th/ 15-ส.ค.-57 อ. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
TL15 ประวัติศาสตร์และการเมืองไทย THAI HISTORY AND POLITICS หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย http://e-learning.kku.ac.th/ 15-ส.ค.-57 อ. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
415217 ทฤษฎีสังคมวิทยา SOCIOLOGICAL THEORIES สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา http://e-learning.kku.ac.th/ 25-ส.ค.-57 อ. กีรติพร จุตะวิริยะ
412452 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร Media Production for Communication บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ http://e-learning.kku.ac.th/ 27-ส.ค.-57 อ.ขนิษฐา จิตแสง
418112 ประวัติศาสตร์ไทย 1 THAI HISTORY I ประวัติศาสตร์และโบราณคดี http://e-learning.kku.ac.th/ 01-ก.ย.-57 อ.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
418113 ประวัติศาสตร์ไทย 2 THAI HISTORY II ประวัติศาสตร์และโบราณคดี http://e-learning.kku.ac.th/ 01-ก.ย.-57 อ.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
417352 การวิเคราะห์ทางหน่วยคำและประโยคภาษาฝรั่งเศส FRENCH MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC ANALYSIS ภาษาฝรั่งเศส http://e-learning.kku.ac.th/ 03-ก.ย.-57 อ. วรรณฤดี คุระวรรณ
412328 บริการสารสนเทศเสมือน VIRTUAL INFORMATION SERVICES สารสนเทศศาสตร์ http://e-learning.kku.ac.th/ 24-ก.ย.-57 อ. กันยารัตน์ เควียเซน

 

ปี 2556

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ สาขา ที่มา วันที่เปิด โดย
411472 ร้อยกรองโรแมนติก Romantic Poetry ภาษาอังกฤษ http://e-learning.kku.ac.th/ 12-ก.พ.-56 อ. ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์
415120 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมขั้นแนะนำ Introduction to cultural anthropology สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา http://e-learning.kku.ac.th/ 12-ก.พ.-56 อ. สมใจ ศรีหล้า
406381 สเปนศึกษา 1 HISPANIC STUDIES I ภาษาสเปน http://e-learning.kku.ac.th/ 15-ก.พ.-56 อ. Jaime Moreno
406331 การสนทนาภาษาสเปนขั้นกลาง 1 INTERMEDIATE SPANISH CONVERSATION I ภาษาสเปน http://e-learning.kku.ac.th/ 15-ก.พ.-56 อ. mercedes fuentes hurtado
418410 ประวัติศาสตร์อีสาน History of ISAN ประวัติศาสตร์และโบราณคดี http://e-learning.kku.ac.th/ 07-พ.ค.-56 อ.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
417411 ภาษาฝรั่งเศส 7 French VII ภาษาฝรั่งเศส http://e-learning.kku.ac.th/ 14-พ.ค.-56 อ.วรรณฤดี คุระวรรณ
411374 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษ ENGLISH SHORT STORIES AND NOVELS ภาษาอังกฤษ http://e-learning.kku.ac.th/ 17-มิ.ย.-56 อ.นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
412352 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค CONSUMER BEHAVIOR STUDIES การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 26-มิ.ย.-56 อ.ขนิษฐา จิตแสง
410242 การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2 BASIC JAPANESE READING AND WRITING II ภาษาญี่ปุ่น http://e-learning.kku.ac.th/ 18-ก.ค.-56 อ.มธุรส แพทย์ชีพ
410281 ภาษาญี่ปุ่นกับบสังคมและวัฒนธรรม JAPANESE,SOCIETY AND CULTURE ภาษาญี่ปุ่น http://e-learning.kku.ac.th/ 19-ก.ย.-56 อ.พราวพรรณ พลบุญ
410351 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1 Japanese Translation I ภาษาญี่ปุ่น http://e-learning.kku.ac.th/ 11-ต.ค.-56 อ.พราวพรรณ พลบุญ
412331 การค้นคืนสารสนเทศ INFORMATION RETRIEVAL สารสนเทศศาสตร์ http://e-learning.kku.ac.th/ 22-ต.ค.-56 อ.สมาน ลอยฟ้า
417251 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสขั้นแนะนำ INTRODUCTION TO FRENCH LINGUISTICS ภาษาฝรั่งเศส http://e-learning.kku.ac.th/ 24-ต.ค.-56 อ.วรรณฤดี คุระวรรณ
412215 การวิเคราะห์รายวการสารสนเทศ INFORMATION DESCRIPTIVE ANALYSIS สารสนเทศศาสตร์ http://e-learning.kku.ac.th/ 28-ต.ค.-56 อ.กันยารัตน์ เควียเซ่น
410312 ภาษาญี่ปุ่น 6 JAPANESE VI ภาษาญี่ปุ่น http://e-learning.kku.ac.th/ 04-พ.ย.-56 อ.รัชนี ปิยะธำรงชัย
412354 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร CREATIVE WRITING FOR COMMUNICATION การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 12-พ.ย.-56 อ.ขนิษฐา จิตแสง
412252 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 14-พ.ย.-56 อ.ขนิษฐา จิตแสง
408363 ไวยากรณ์ภาษาจีน CHINESE GRAMMAR ภาษาจีน http://e-learning.kku.ac.th/ 25-ธ.ค.-56 อ.เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน

 

ปี 2555

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ สาขา ที่มา วันที่เปิด โดย
415112 สังคมวิทยาขั้นแนะนำ INTRODUCTION TO SOCIOLOGY สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา http://e-learning.kku.ac.th/ 18-ม.ค.-55 ดร. มณีมัย ทองอยู่
415740 การวางแผนและประเมินผลโครงการ PROJECT PLANNING AND EVALUATION สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา http://e-learning.kku.ac.th/ 18-ม.ค.-55 ดร. มณีมัย ทองอยู่
410212 ภาษาญี่ปุ่น 4 JAPANESE IV ภาษาญี่ปุ่น http://e-learning.kku.ac.th/ 2-เม.ย.-55 อ.ภัทรา ภมรศิลปธรรม
415413 สังคมแห่งการเรียนรู้ KNOWLEDGE-BASED SOCIETY สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา http://e-learning.kku.ac.th/ 15-พ.ค.-55 อ.กีรติพร จุตะวิริยะ
415319 โลกาภิวัตน์กับสังคมโลก GLOBALIZATION AND WORLD SOCIETY สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา http://e-learning.kku.ac.th/ 15-พ.ค.-55 อ.กีรติพร จุตะวิริยะ
415227 วัฒนธรรมศึกษา CULTURE STUDIES สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา http://e-learning.kku.ac.th/ 15-พ.ค.-55 อ.กีรติพร จุตะวิริยะ
412104 เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 26-พ.ค.-55 อ.ศักดา จันทร์ประเสริฐ
418210 ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำโขงเพื่อการท่องเที่ยว HISTORY OF THE MEKONG REGION FOR TOURISM ประวัติศาสตร์และโบราณคดี http://e-learning.kku.ac.th/ 29-พ.ค.-55 อ.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
400731 พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในประเทศลุ่มน้ำโขง SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL DEVELOPMENT OF COUNTRIES IN THE MEKONG REGION ลุ่มน้ำโขงศึกษา http://e-learning.kku.ac.th/ 28-มิ.ย.-55 อ.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
417371 วรรณคดีฝรั่งเศสขั้นแนะนำ INTRODUCTION TO FRENCH LITERATURE ภาษาฝรั่งเศส http://e-learning.kku.ac.th/ 28-มิ.ย.-55 อ.เฉลิมเกียรติ มินา
408101 ภาษาจีนกลาง 1 CHINESE I ภาษาจีน http://e-learning.kku.ac.th/ 28-ก.ค.-55 อ.กัลยาณี กฤตโตปการกิต
408201 ภาษาจีนกลางขั้นกลาง 1 INTERMEDIATE CHINESE I ภาษาจีน http://e-learning.kku.ac.th/ 28-ก.ค.-55 อ.จิราพร ปาสาจะ
410311 ภาษาญี่ปุ่น 5 JAPANESE V ภาษาญี่ปุ่น http://e-learning.kku.ac.th/ 28-ก.ค.-55 อ.รัชนี ปิยะธำรงชัย
410161 เสียงและระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น JAPANESE PHONETICS AND PHONOLOGY ภาษาญี่ปุ่น http://e-learning.kku.ac.th/ 28-ก.ค.-55 อ.ภัทรา ภมรศิลปธรรม
410261 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1  JAPANESE SYNTACTICAL ANALYSIS I ภาษาญี่ปุ่น http://e-learning.kku.ac.th/ 28-ก.ค.-55 อ.พราวพรรณ พลบุญ
406103 ภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน 1 BASIC SPANISH I ภาษาสเปน http://e-learning.kku.ac.th/ 28-ก.ค.-55 อ.อาทิตย์ จิตรโท
409361 วายกสัมพันธ์ภาษาเยอรมัน GERMAN SYNTAX ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ http://e-learning.kku.ac.th/ 28-ก.ค.-55 อ.ภูริศา หาญวานิช
409103 ภาษาเยอรมัน 1 GERMAN I ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ http://e-learning.kku.ac.th/ 28-ก.ค.-55 อ.ภูริศา หาญวานิช
422432 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ENGLISH FOR PUBLIC RELATIONS ภาษาอังกฤษ http://e-learning.kku.ac.th/ 28-ก.ค.-55 อ.อนงค์นาถ
412105 หลักการสื่อสาร PRINCIPLES OF COMMUNICATION การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 14-ส.ค.-55 อ.ขนิษฐา จิตแสง

 

ปี 2554

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ สาขา ที่มา วันที่เปิด โดย
418114 ประวัติศาสตร์ไทย THAI HISTORY I ประวัติศาสตร์และโบราณคดี http://e-learning.kku.ac.th/ 2-มิ.ย.-54 อ.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
418110 อารยธรรมโลก WORLD CIVILIZATION ประวัติศาสตร์และโบราณคดี http://e-learning.kku.ac.th/ 2-มิ.ย.-54 อ.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
418115 ประวัติศาสตร์ไทย 2 THAI HISTORY II ประวัติศาสตร์และโบราณคดี http://e-learning.kku.ac.th/ 2-มิ.ย.-54 อ.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
418218 ประวัติศาสตร์เวียดนาม HISTORY OF VIETNAM ประวัติศาสตร์และโบราณคดี http://e-learning.kku.ac.th/ 2-มิ.ย.-54 อ.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
412337 บริการสารสนเทศเฉพาะกลุ่ม INFORMATION SERVICES FOR SPECIAL GROUPS การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 6-มิ.ย.-54 อ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร 
400104 มนุษย์กับอารยธรรม HUMAN AND CIVILIZATION วิชาบูรณาการ http://e-learning.kku.ac.th/ 8-ก.ค.-54 อ.หอมหวล บัวระกา
417131 การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศส 1 FRENCH LISTENING AND SPEAKING I ภาษาต่างประเทศ http://e-learning.kku.ac.th/ 7-พ.ย.-54 Mr.Michel Charles Rochat

 

ปี 2553

รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ สาขา ที่มา วันที่เปิด โดย
412342 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล Database Design and Development การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 27-พ.ค.-53 อ.จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง
412343 การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ Web Page Design and Development การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 31-พ.ค.-53 อ.สมเพ็ชร จุลลาบุดดี
417311 ภาษาฝรั่งเศส ๕ French V ภาษาต่างประเทศ http://e-learning.kku.ac.th/ 14-มิ.ย.-53 อ.เฉลิมเกียรติ มินา
412364 การสื่อสารกับสังคม Communication and Society การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 18-มิ.ย.-53 อ.ขนิษฐา  จิตแสง
412364 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในองค์การ Communication and Public Relations in Organization การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 18-มิ.ย.-53 อ.ขนิษฐา  จิตแสง
412103 สารสนเทศและสังคม Information and Society การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 25-มิ.ย.-53 อ.สมาน ลอยฟ้า
412243 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ Information System and Technology การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร http://e-learning.kku.ac.th/ 25-มิ.ย.-53 อ.สมาน ลอยฟ้า

 

ปี 2552

รหัสวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่มา
411319
412444
412322
412326
412336
415372
414241
415216
418110
412252
411223
411223
412254
412265
411206
422313
411219
416313
416474
414348
414155
414442
414141_1
414243_1
419122
419130
412211
412244
419421

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
บริการสารสนเทศบนเว็บ
การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
สารสนเทศกฎหมาย
บริการสารสนเทศสำหรับเด็กและวัยรุ่น
การสื่อสารกับการพัฒนาระหว่างประเทศ
มนุษยสัมพันธ์
พัฒนาการของแนวคิดทางสังคมวิทยา
อารยธรรมโลก
การสื่อสารและการตลาดในงานบริการสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กลุ่ม 11,20
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กลุ่ม 7,21
การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน
การสื่อสารระหว่างบุคคล
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การเขียนร้อยกรอง
วรรณกรรมร่วมสมัย
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักกฎหมายมหาชน
การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
หลักรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารโครงการ
ศาสนากับสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทย
ทรัพยากรสารสนเทศ
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
ศาสนาของจีนและญี่ปุ่น

English for Office Communication
WEB-BASED INFORMATION SERVICES
SERIAL MANAGEMENT
LEGAL INFORMATION
INFORMATION SERVICES FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS
COMMUNICATION AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT
HUMAN RELATIONS
Development of Sociological Thought
WORLD CIVILIZATION
COMMUNICATION AND MARKETING IN INFORMATION SERVICES
Technical English for Science and Technology I sec 11,20
TECHNICAL ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY I sec 7,21
WRITING FOR MASS COMMUNICATION
INTERPERSONAL COMMUNICATION
ENGLISH FOR HEALTH SCIENCES II
WRITING ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION II
ENGLISH FOR COMMUNICATION I
POETIC WRITING
COMTEMPORARY LITERATURE
RESEARCH METHODOLOGY FOR PUBLIC ADMINISTRATION
PRINCIPLES OF PUBLIC LAW
STRATGIC PROJECT MANAGEMENT
PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION
PROJECT MANAGEMENT
RELIGION AND SOCIETY AND CULTURE
THAI CULTURE
INFORMATION RESOURCES
MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
RELIGIONS OF CHINA AND JAPAN
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/

 

ปี 2551

รหัสวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่มา
400102
411000
411201
411237
411241
411306
411321
411323
411402
411709
411711
412341
412343
412362
412414
414223
414243
414246
414344
414463
414730
415211
415250
415314
415470
415720
415731
417102
417111
417411
422315
422433
751891ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาโท 1
ภาษาอังกฤษเทคนิค
การเขียนภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษสำหรับมนูษย์
การวิจัยทางภาษา
การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม

การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารโครงการ
หลักและเทคนิคการวางแผน
การคลังสาธารณะ
การบริหารคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ
นโยบายและการวางแผน
สังคมไทย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักการวิเคราะห์ชุมชน
มิติวัฒนธรรมในการพัฒนา
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
ภาษาฝรั่งเศส 1
ภาษาฝรั่งเศส 7
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อมวลชน

Human and the Self
Writing
English for Minors 1
Technical English for AM Students
English Writing I


English for Engineering
Eng for Huxso VII
Research in Language
Reading for Graduate Students
Internet Technology
Multimedia Design and Development
Communications skills for Public Relations
Advanced Database Design and Development
Performance Appraisal
Project Management
Principles and Techniques of Planning
Public Finance
Quality Management and Productivity Improvement
Policy and Planning
Thai Society
Social and Cultural Change
Principles of Human Resourses Development
Principle of Community Analysis
Cultural Aspects in Development
Principles of Human Resourses Development
Fundamental French II
French I
French VII
CRITICAL AND ANALYTICAL READING IN BUSINESS ENGLISH
English for Mass Media
Seminar in Rural Delopment Management
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/

 

ปี 2550

รหัสวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่มา
410101
410111
410241
411240
411306
411442
412102
412242
412262
412264
412265
412312
412313
412423
412443
412724
415251
416102
416261
416434
417101
417112
417321
417322
419110
419317
420215

ภาษาญี่ปุ่น 1
ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
การอ่านภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6
การวิจัยและการเขียนรายงาน
การรู้สารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การประชาสัมพันธ์ขั้นแนะนำ
การสื่อสารระหว่างบุคคล
การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ
การจัดการฐานข้อมูล
ปัญหาสังคม
การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
การเขียนเชิงธุรกิจ
ภาษาผรั่งเศสพื้นฐาน 1
ภาษาฝรั่งเศส 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2
ปรัชญาขั้นแนะนำ
สุนทรียศาสตร์
เมืองศึกษา

 

Japanese I
Basic Japanese I
Japanese Reading & Writing I
English Reading II
English for Humanities and Social Sciences VI
Research and Report Writing
Information Literacy
Computer Programming
communication and Society
Introduction to Public Relations
Interpersonal Communication
Analysis & Synthesis of INF Descriptions
Database Design and Development
introduction to Management Information system
Web Page Design and Development
Database Management
Social Problems
Academic Reading and Writing
Communicative Lao I
Business Writing
Fundamental French I
French II
French for Tourism I
French for Tourism II
Introduction to Philosophy
Aesthetics
Urban Studies
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/

 

ปี 2549

รหัสวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่มา
411105
411107
411201
411442
411709
412334
412341
412414
412722
416422
416434
419210
408311
410111
411207
411207sec8
411237
411321
411321
411322
411711
411711
412141Sec01NKC
412141Sec02NKC
412141Sec03NKC
412141Sec04NKC
412141Sec07
412141Sec08เครือขายห้องสมุดและสารสนเทศ
การเขียนทางธุรกิจ
การเขียนเชิงธุรกิจ
จริยศาสตร์English for Humanities and Social Sciences I
English for Science and Technology I
English for Minors
Research and Report Writing
Research in Language
CRM(in Lib and Info Service)
Internet Technology
Advanced Database Design and DevelopmentETHICS
Chinese Listening and Speaking
Basic Japanese1
English for Science and Technology II
English for Science and Technology_sec 8
Technical English For AM
Technical english
Technical English
Technical English
Reading in English for Graduate Students (Faculty of Management Sciences)
Reading in English for Graduate Students (AM)
Introduction to Computer for Humanities and Social Sciences Students
Introduction to Computer for Humanities and Social Sciences Students
Introduction to Computer for Humanities and Social Sciences Students
Introduction to Computer for Humanities and Social Sciences Students
Introduction to Computer for Humanities and Social Sciences Students
Introduction to Computer for Humanities and Social Sciences Students
English for Humanities and Social Sciences I
Introduction to Computer for Humanities and Social
Communications skills for Public Relations
Introduction to Business English
English for Job Interview
Technical English for Engineering Section 2
SaLLC :: Self-assessed Language Learning Center
English Lesson
Japanese I
Self Access Language Learning Center
English Language Training (สำหรับ โรงเรียนบ้านกระนวน กิ่งอำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น)
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://hselearning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://hselearning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/
http://e-learning.kku.ac.th/

 

ปี 2548

รหัสวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่มา
412141 sec 10 พิเศษ
412244
412724
416101
416102
416111
416333
416433
416491

 
 
 
การใช้ภาษาไทย
การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ
ภาษาไทย 2
ภาษาสื่อสารมวลชน
การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
สัมมนาการใช้ภาษาไทย

Introduction to computer for Humunities and Social Science
DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
DATABASE MANAGEMENT
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/
http://eclassnet.kku.ac.th/