ติดต่อฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

   1. ดร.มณีมัย ทองอยู่
   อีเมล์ : maniemai@kku.ac.th

   2. นางอุดมลักษ์ บำรุงญาติ
   อีเมล์ : budoml@kku.ac.th

   3. นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น
   อีเมล์ : kwanso@kku.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา
เลือกสิ่งที่ต้องการค้นหา
   ชื่อ    สกุล    ความชำนาญ    ผลงานวิจัย    ประเด็นวิจัยที่สนใจ
 
Account Details
ชื่อ - นามสกุล : อาจารย์มณีมัย  ทองอยู่
สังกัดกลุ่มวิชา : สังคมศาสตร์
ประวัติการศึกษา : - อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1, ภาษาเยอรมัน-ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.Sc. (Rural Development Planning) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - Ph.D. (Sociology) Nagoya Univ., Japan
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202861
E-mail Address : maniemai@kku.ac.th
Skill :

สังคมวิทยา

Interest :

เศรษฐกิจชาวนา (Peasant Economy) อุตสาหกรรมชนบท (Rural Enterprise) ตลาด/เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Market, Informal Economy) ทุนชุมชน (Community Capital) การประเมินผลกรทบทางสังคม (Social Impact Assessment)

ข้อมูลงานวิจัยที่เพยแพร่
ลำดับที่ ชื่องานวิจัย
1.
ทุนชุมชน : รากแก้วของการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
2.
ร้านเสริมสวย : พื้นที่การสร้างตัวตนของคนข้ามเพศ
3.
เครือข่ายงานสังคมแรงงานข้ามชาติชาวลาวในประเทศไทย
4.
ยุทธศาสตร์เพื่อการอยู่รอดและทุนทางสังคมของชาวนาอีสาน
5.
ยุทธศาสตร์เพื่อการดำรงชีพของครัวเรือนชาวประมงชายขอบในเขตบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น
6.
ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของไทยพลัดถิ่นในสังคมไทย
7.
หญิงไทยในญี่ปุ่นกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวในประเทศไทย
8.
สถานภาพการให้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2535-2537
9.
Nam Theun 2 Hydroelectric Project
10.
Transnational Community,Boundary and Belonging: A Study of Lao Migrants in Thailand.
11.
กระบวนการกลายเป็นชายขอบของคนข้ามเพศ.
12.
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และพุทธศาสนาในลาว
13.
การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนในการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมระหว่างหญิงไทยกับชายญี่ปุ่น
14.
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมคัดค้านเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี
15.
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมคัดค้านเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี
16.
นูรุ้ลอีมานและกระบวนการสร้างชุมชนมุสลิมในพหุสังคมอีสาน
Records 1 to 16 of 16
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 2012-04-23 10:49:22